Aktualitātes

Aktualitātes finansējuma piesaistē

  1. CFLA izsludina projektu atlasi par ES fondu atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Ekonomikas ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā šim mērķim pieejams ERAF finansējums vairāk nekā 34 miljonu eiro apmērā. Šīs ES fondu programmas mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai. Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA notiek no 21. novembra līdz 2018. gada 21. februārim. Projektu iesniedzēji var būt komersanti vai atbilstīgas lauksaimniecības vai mežsaimniecības kooperatīvās sabiedrības, kuras plāno īstenot projektu Viedās Specializācijas stratēģijas jomās (RIS 3). Atbalsts tiks piešķirts eksperimentālu tehnoloģiju izgatavošanai vai iegādei, kā arī uzstādīšanai un testēšanai reālā ražošanas vidē, veicot saimniecisko darbību no ceturtā līdz astotajam tehnoloģiju gatavības līmenim. Programmas ietvaros vismaz 20 % no eksperimentālās tehnoloģijas izmaksām ir jāatbilst pētniecības un attīstības izmaksām pilotrūpnīcās jeb izmēģinājuma ražotnēs, kuru galvenais mērķis ir pētniecība un attīstība, un kuru izmantošana nav komerciāla līdz projekta beigām. Ne vairāk kā 80 % no eksperimentālās tehnoloģijas komponentēm vai iekārtām būs iespējams izvēlēties no tirgū jau nopērkamām. Viena projekta minimālais attiecināmo izmaksu apmērs ir 500 000 eiro, bet maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs - 16 miljoni eiro. Maksimālais ERAF līdzfinansējums vienam projektam – 4 miljoni eiro. ERAF atbalsta intensitāte ir sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem ir 55 %, vidējiem komersantiem – 45 %, lielajiem komersantiem – 35 %, izmaksājot to granta veidā. Projekta iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros ERAF finansējums ir 34 196 411 eiro.  Detalizēti projektu īstenošanas nosacījumi pieejami Ministru kabineta 10.05.2016. noteikumos Nr. 293.  ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” 2. projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.  Paziņojums par atklātu projektu iesniegumu atlasi 17.11.2017. publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapas un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”. Vairāk informācijas: http://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2017/tiesraide-seminaram-par-1-2-1-4-pasakuma-atbalsts-jaunu-produktu-ieviesanai-razosana-2-kartas-projektu-atlasi Informācijas avots: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra www.cfla.gov.lv   Atbalstīs lauku tūrisma mārketinga pasākumu īstenošanu Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumus valsts un ES atbalsta piešķiršanai pasākuma „Sadarbība” ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu attīstības apakšpasākumā, ko valdība otrdien, 28. novembrī, apstiprināja. Atbalsta pretendenti var būt sadarbības grupas, kuras veido mazie ekonomikas dalībnieki jeb sadarbības partneri, kas sniedz ar lauku tūrismu saistītus pakalpojumus. Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp maziem lauku tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, attīstot un popularizējot lauku tūrismu, lai radītu kopīgus tūrisma pakalpojumus, īstenotu mārketinga pasākumus, tādejādi palielinot un piesaistot ceļotāju un tūristu interesi par sniegtajiem pakalpojumiem. Sadarbības grupai būs jānoslēdz sadarbības līgums, kā arī katram sadarbības partnerim jādod ieguldījums sadarbības projekta īstenošanā, daloties projekta riskā un rezultātos. Katram sadarbības partnerim projekta īstenošanā būs arī savas attiecināmas izmaksas. Plānošanas periodā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam nevarēs pārsniegt 150 000 eiro (ievērojot de minimis nosacījumus). Atbalsta intensitāte - 80 procenti no attiecināmajām izmaksām. Atbalsta pretendenti varēs saņemt starpposma maksājumu par projektu daļas īstenošanu, ne biežāk kā vienu reizi ceturksnī par projektā īstenotajām darbībām iesniedzot Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu. Noteikumi „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Sadarbība” 16.3. apakšpasākumā „Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.     Informācijas avots: http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/atbalstis-lauku-turisma-marketinga-pasakumu-istenosanu-796   Semināri par noderīgām tēmām mājražotājiem „Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma "Ražots Kurzemē" izveide" Sadarbojoties Kurzemes vietējās rīcības grupām, tiks īstenots jauns projekts! „Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma "Ražots Kurzemē" izveide" projekta ietvaros sešas Kurzemes vietējās rīcības grupas – “Darīsim paši!”, Saldus rajona attīstības biedrība”, “Talsu rajona partnerība”, “Laukiem un jūrai”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, “Kandavas Partnerība”, sadarbojoties ar Viesnīcu un restorānu mācību centru, Kurzemes tūrisma asociāciju un Kurzemes tūrisma apvienību plāno aktualizēt un stiprināt mājražotāju un amatnieku reģionālo piederību Kurzemei, veidojot kopīgu vizuālo identitāti. Mājražotāju un amatnieku produktu attīstības un noieta veicināšanai, projekta ietvaros tiek plānotas šādas aktivitātes : 1. Apmācības amatniekiem un mājražotājiem 7 tēmās. 2. Seši pieredzes apmaiņas braucieni. 3. Tūrisma maršruta “Ražots Kurzemē” izveide. 4. Noorganizēta ceļošanas akcija “Ražots Kurzemē” (akcijas avīzes tirāža 5000 eksemplāros) un iepazīšanās tūre žurnālistiem, prezentējot Kurzemes mājražotāju un amatnieku piedāvājumus. 5. Noorganizēts pasākums “Kurzemes diena”. 6. Iegādāts tirdzniecības vietu aprīkojums (tirdzniecības teltis, plaukti un galdi) un noformēts kopējā vizuālā noformējumā, ko pēc nepieciešamības varēs izmantot mājražotāji un amatnieki. Jau janvārī gaidāmas pirmās lekcijas mājražotājiem un amatniekiem. “Tirgus izpēte un segmentu apzināšana” 10.01.2018 plkst. 11:00, “Mārtiņzāle”, Pilsētas laukums 4, Kuldīga, lektore Linda Medne.   Vietēja mēroga projektu konkursi: Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 20.janvāra – 20.februārim Konkurss izsludināts šādai  rīcībai  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētai rīcībai: Rīcība  M1/R1 ELFLA LEADER Rīcības nosaukums: Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai Mērķis: Veicināt ilgtspējīgas  un produktīvas uzņēmējdarbības  attīstību partnerības teritorijā Kārtai piešķirtais finansējums: 55 029,33 EUR Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR aprīkojuma projektiem (Būvniecība šīs kārtas projektiem nav attiecināma) Maksimālā atbalsta intensitāte 70 % 80%  kopprojektiem Aktivitāšu apraksts. Šīs Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, esošo uzņēmumu attīstību nelauksaimnieciskās darbības jomās, īpaši atbalstot tūrisma nozari. Jaunu pakalpojumu izveidošana tuvāk iedzīvotāju dzīves videi, esošo pakalpojumu uzlabošana, dažādošana, pilnveidošana. Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru attīstība ar augstu pievienoto vērtību. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt esošos mājražotājus un mikrouzņēmumus, jaunos uzņēmumus savas darbības uzsākšanai, darbības uzlabošanai radot augstāku pievienoto vērtību produktiem. Modernizēt esošos uzņēmumus, lai tie varētu ražot efektīvāk, kvalitatīvākus produktus un/ vai sniegt pakalpojumus. Pamatizejvielas mājražošanā ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par ES darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības.  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tādus projektus, kas veicina darbinieku produktivitāti, darbinieku apmācības. Lauku attīstības programmas apakšpasākuma    aktivitāte Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas. Projektu īstenošanas teritorija Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadi.  2. Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai: Rīcība M3/R1 EJZF Rīcības nosaukums: Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē Mērķis: Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā. Kārtai piešķirtais finansējums: 259 587,90 EUR Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR aprīkojuma projektiem 100 000 EUR būvniecības projektiem   Maksimālā atbalsta intensitāte 30%  lielajiem uzņēmumiem un  zvejas kuģu dzinēja nomaiņai 70%  inovatīvam projektam 80%  ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem un kopprojektiem 50% pārējiem projektiem   Rīcības nosaukums un aktivitāšu apraksts:   1.aktivitāte Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos.  Aktivitātes ietvaros paredzēts atbalstīt zivsaimniecības uzņēmumus VRG teritorijā (Baltijas jūras piekrastē), atbalstot saimnieciskās darbības uzlabošanu gan ražošanas procesā, gan produkcijas realizēšanā.  Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus. Inovatīvs projekts: ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst SVVA stratēģijā noteiktajiem identificēšanas kritērijiem.   2.aktivitāte Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs- dažādošana. Aktivitātes ietvaros atbalstāmi uzņēmējdarbības projekti VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē, lai dažādotu savu saimniecisko darbību zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs. Galvenās jūras ekonomikas nozares ir jūras transports, enerģija (tai skaitā atjaunojamā enerģija), tūrisms un zivsaimniecība. Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus. Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde, kopprojektiem – mārketings. Projektu īstenošanas teritorija Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta  (2.aktivitāte tikai Liepājas pilsētā, ja pretendenta komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju un vēžveidīgo mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana). Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai: Rīcība M3/R2 EJZF Rīcības nosaukums: Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā. Mērķis: Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā. Kārtai piešķirtais finansējums: 239 991,28 EUR Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR aprīkojuma projektiem 100 000 EUR būvniecības projektiem 300 000 EUR pašvaldību sabiedriskā labuma projektiem Maksimālā atbalsta intensitāte 30%  lielajiem uzņēmumiem un  zvejas kuģu dzinēja nomaiņai 80%  ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem 90% - pašvaldību un uzņēmēju sabiedriskā labuma projektiem Rīcības nosaukums un aktivitāšu apraksts:   1.aktivitāte Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.  Aktivitātes  ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kas nepasliktina esošo vides kvalitāti un sekmē vides kvalitātes uzlabošanu, atjaunojamo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.  Infrastruktūras projekti, kas mazina vidi degradējošo ietekmi un antropogēno ietekmi uz piekrasti. Atbalstāma stacionārā dzinēja nomaiņa uz zvejas kuģiem. Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde. 2.aktivitāte Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana. Aktivitātes  ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kuri veicina kultūras mantojuma saglabāšanu vai veicina kultūras pieejamību VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē. Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde. Projektu īstenošanas teritorija Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta. Kontaktinformācija: Biedrība “Liepājas rajona partnerība” Krasta  iela 12 (2.stāvs), Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430 Kontaktpersona: izpilddirektore Inita Ate, +371 26595623, info@lrpartneriba.lv Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.lrpartneriba.lv Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv. Lauku attīstības programmas apakšpasākuma    aktivitāte              Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas.      2. Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu pieteikumu konkursu Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 05.02.2018. līdz 05.03.2018. Projektu konkursa 4.kārtā pieejamais publiskais finansējums  ir 102`118.08 euro. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.   4.kārtā tiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta pamatlīdzekļu iegāde. Projekti, kuros plānota būvniecība, netiks atbalstīti. Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā http://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/; Lauku atbalsta dienesta mājaslapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-darisim-pasi/.   1.Mērķis              Vietējās ekonomikas stiprināšana (kopējā 1.mērķa summa 761 598,35 euro) 1.Rīcība Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai                     Atbalsta apmērs               102`118.08 euro                     Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:                                                               līdz 15 000 euro. Maksimālā atbalsta intensitāte:                                                               līdz 70%.                                                               kopprojektam līdz 80%. Atbilstoši MK noteikumu Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 5.punktā minētajam, iespējamas šādas darbības: 5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana. 5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana. 5.1.3. Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana vai labiekārtošana, jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana. Informācijas avots: http://www.darisimpasi.lv/    3. Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs:  43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” 43.02.2. „Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs”,  43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2018.gada 26.janvāra līdz 2018.gada 26.februārim Sludinājuma kopsumma: 579 606,06 EUR Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta. Projektu  īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem- 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Finansējuma sadalījums izsludinātajās rīcībās: EJZF1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana, šajā kārtā piešķirtais finansējums - 270 644,00 EUR.. EJZF3: Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība, šajā kārtā piešķirtais finansējums - 308 961,98 EUR. Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājas lapā: http://www.ziemelkurzeme.lv/projects/fisheries/ZKriteriji   Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī Skolas iela 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā). Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.   Kontaktperosnas: Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv,Konsultante Evita Roģe – tel.29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv Projektu konkursi ne tikai uzņēmējiem: Latvijas vides aizsardzības fonda (Fonda) administrācija izsludina četrus projektu konkursus finansējuma saņemšanai. Vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” tiek izsludināti divi konkursi finansējuma saņemšanai:              1.1. Aktivitātē “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana” Konkursa ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes prioritāri aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai un aizsardzības pasākumu realizēšanai, ja šie pasākumi uz projektu iesnieguma iesniegšanas dienu ir noteikti spēkā esošā sugu vai biotopu aizsardzības plānā. Pieejamais Fonda finansējums 190 000.00 EUR. Minimālā no Fonda pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam nav noteikta. Līdzfinansējuma nodrošināšana nav obligāta. Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, pašvaldība, pašvaldības institūcija un zinātniskā institūcija. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 30. marts.              1.2. Aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” Konkursa ietvaros tiek atbalstīta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai, ja šie pasākumi ir noteikti spēkā esošā ĪADT dabas aizsardzības plānā. Pieejamais Fonda finansējums 600 000.00 EUR. Minimālā no Fonda pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 40 000.00 EUR. Minimālais līdzfinansējuma apjoms 10% no projekta kopējām izmaksām. Projekta iesniedzēji var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums, zinātniskā institūcija vai pašvaldība. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 23. marts.   Vadlīnijā “Multisektoriālie projekti” tiek izsludināti divi konkursi finansējuma saņemšanai:   1. 3. Aktivitātē “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas veidošanai un ieviešanai” Konkursa ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas nodrošina vides aizsardzības sistēmai aktuālu datu ieguvi, apstrādi, analīzi un rekomendāciju sniegšanu aktuālo vides politikas plānošanas dokumentos noteikto aktivitāšu īstenošanai konkrētās jomās. Pieejamais Fonda finansējums 200 000.00 EUR. Minimālā no Fonda pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 25 000.00 EUR. Līdzfinansējuma nodrošināšana nav obligāta. Projekta iesniedzēji/partneri var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā. Projektu iesniegumu iesniegšanas pirmā etapa termiņš ir 2018. gada 19. janvāris. 1.4. Aktivitātē “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai”   Konkursa ietvaros tiek atbalstītas konkrētas NVO un VARAM padotības iestāžu un struktūrvienību sadarbības aktivitātes: Pieejamais Fonda finansējums 120 000.00 EUR. Minimālā no Fonda pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 10 000.00 EUR. Līdzfinansējuma nodrošināšana nav obligāta. Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) un projekta partneri var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums vai zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā. Projektu iesniegumu iesniegšanas pirmā etapa termiņš ir 2018. gada 26. janvāris. Projekta dokumentācija, noformēta atbilstoši konkrētā konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.  Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami Fonda administrācijas mājaslapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi”.  Sīkāka informācija: tālr. 67503322, e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv   Publicēts Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas administrēto  projektu konkursu laika grafiks 2018.- 2019. gadam Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka ir publicēts Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursu norises laika grafiks 2018 – 2019. gadam, kurā ietverta informācija par plānotajiem projektu konkursiem, to izsludināšanas un projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem, kā arī plānotajiem projektu īstenošanas termiņiem. Lūdzam ievērot, ka laika grafikā ir norādīti plānotie datumi, kuros var būt izmaiņas, ņemot vērā Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēžu norises datumus. Projektu konkursu grafiks tiks atjaunots atbilstoši aktuālajai informācijai. Pēc lēmuma pieņemšanas par katra attiecīgā konkursa izsludināšanu, to nolikumi tiks publicēti mājas lapas sadaļā „Projektu konkursi”. Apskatīt plānoto projektu konkursu laika grafiku ir iespējams ŠEIT https://www.lvafa.gov.lv/faili/projektukonkursi/LVAF_projektu_konkursa_plana_kopsavilkums_2018_2019.pdf   3. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija izsludina projektu konkursu pašvaldībām aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk - Fonds) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2017. gada 15. decembra lēmumu § 1.1. izsludina projektu konkursu vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”. Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiktu īstenotas aktivitātes publisko ūdeņu (jūras piekraste, publiskie ezeri un upju posmi) pārvaldībai (atbilstoši Civillikuma 1102.pantam “Pie publiskiem ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla, kā arī šā panta pielikumā uzskaitītie ezeri un upes. Visi pārējie ūdeņi ir privāti”). Konkursa ietvaros tiek atbalstītas 2 galvenās aktivitātes: Aktivitāte 3.1. Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai. Projekta iesniegumu 3.1. aktivitātei var iesniegt pašvaldība. Minimālais pašu ieguldījums nav noteikts. Maksimālais no Fonda pieejamais finansējums vienam projektam ir 10 000.00 EUR. Aktivitāte 3.2. Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes (atbilstoši plānošanas dokumentiem) ar sekojošā apakšaktivitātēm: 3.2.1.   Ūdensteču un ezeru apsaimniekošanas pasākumu veikšana, t.sk., ūdeņu krastu attīrīšana un sakopšana, ūdensaugu un / vai niedru pļaušana un biotopu apsaimniekošana, mākslīgo mitrāju veidošana u.c.; 3.2.2.   Pasākumi jūras piekrastes adaptācijai klimata pārmaiņu ietekmēm, biotopu apsaimniekošanai, jūras krasta erozijas mazināšanai u.c.; 3.2.3.   Jaunas infrastruktūras izveide, t.sk., atbilstoši universālā dizaina principiem, esošās infrastruktūras atjaunošana/uzturēšana publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšanai, labiekārtošanai, drošības pasākumu nodrošināšanai un antropogēnās slodzes samazināšanai; 3.2.4.   Pasākumi plūdu risku mazināšanai (t.sk., bet ne tikai ūdensaugu un niedru pļaušana, koku sagāzumu un bebru aizsprostu izvākšana). Projekta iesniegumu 3.2. aktivitātei var iesniegt pašvaldība, pašvaldību kapitālsabiedrība un/vai pašvaldības struktūrvienība. Minimālais pašu ieguldījums ir 10%. Maksimālais no Fonda pieejamais finansējums vienam projektam ir 50 000.00 EUR. Viena projekta ietvaros var īstenot vienu no aktivitātēm (3.1. vai 3.2). Viena projekta ietvaros var īstenot vairākas publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes (3.2.1. – 3.2.4. apakšaktivitātes). Kopējais no Fonda pieejamais finansējums konkursam ir EUR 800 000 (astoņi simti tūkstoši EUR). Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 31. janvāris. Projektu īstenošana jāuzsāk 2018. gada maijā, un to īstenošanas laiks nevar būt ilgāks par 2019. gada 30. aprīli. Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami Fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi”. Projekta dokumentācija, noformēta atbilstoši konkrētā konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Sīkāka informācija par konkursu:  tālr. 66920495, e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv   Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) pieņem pieteikumus 2018. gada 1. kultūras projektu konkursā Līdz 26.01. 2018. pulksten 12.00 (vai sūtot pa pastu - līdz 22.01.2018. pasta zīmogs)) pieņem VKKF pieteikumus  2018. gada 1. kultūras projektu konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Dizaina un arhitektūras, Tradicionālās kultūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs. Līdz 19.01. 2018. pulksten 12.00 (vai sūtot pa pastu - līdz 15.01.2018. pasta zīmogs)) pieņem pieteikumus mērķprogrammas "Muzeju nozares attīstības programma" projektu konkursā. Informācijas avots: http://vkkf.lv/    4. Valsts kultūrkapitāla fonds Līdz 26.01. 2018. pulksten 12.00 (vai sūtot pa pastu - līdz 22.01.2018. pasta zīmogs)) pieņem pieteikumus mērķprogrammās:"VKKF un "Latvijas valsts mežu" atbalsts kultūras programmām reģionos"; "Pieteikumu sagatavošana Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam"; "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana"; "Radošā darba stipendijas pilnmetrāžas spēlfilmu un pilnmetrāžas animācijas filmu scenāriju veidošana".   Līdz 2018. gada 9. februārim (sūtot pa pastu - līdz 5. februārim) pieņemam pieteikumus mērķprogrammas ""Latvijas skolas somas" satura radīšana" projektu konkursā.   Līdz 2018. gada 2. martam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 26. februārim) pieņemam pieteikumus mērķprogrammas "Debijas pilnmetrāžas spēlfilmu ražošana" konkursā. Informācijas avots: http://vkkf.lv/ 5. Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu finansējuma saņemšanai 2018. gadā sociālajā jomā. Biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 15. janvāra plkst. 17.00. Finansējuma piešķiršanas biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, mērķis ir iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās aktivitātēs sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās integrācijas veicināšanai, rosināt un dažādot sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. http://kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba/3175-kuldigas-novada-socialas-biedribas-aicina-pieteikties-lidzfinansejumam     Informāciju apkopoja: Baiba Kūma Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības atbalsta centrs Tel. 63807276

03.01.2018

VID semināri novembrī par izmaiņām nodokļu reformas ietvaros

Turpinot informēt gan uzņēmējus, gan privātpersonas par izmaiņām nodokļu reformas ietvaros, kas būs spēkā jau ar 2018.gada 1.janvāri, VID arī novembrī aicina uz bezmaksas semināriem Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Konkrēta informācija par semināru norises vietām un laikiem, kā arī iespēja tiem pieteikties elektroniski pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā “Aktualitātes/Notikumi” . Turpat pieejami arī semināru materiāli, ar kuriem iespējams iepazīties vēl pirms semināra un klātienē uzdot jau konkrētus interesējošos jautājumus.  VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv izveidota arī atsevišķa sadaļa privātpersonām un uzņēmējiem “Kā mani ietekmēs nodokļu reforma?”.Plašāka informācija par nodokļu reformu pieejama Finanšu ministrijas mājaslapā un Saeimas mājaslapā. Pilsēta Datums un laiks Adrese Rīga 1. novembris 2017, 10.00 - 13.00   VID administratīvā ēkā, Talejas iela 1 Rīga 15. novembris 2017, 10.00 - 13.00 Jēkabpils 02. Novembris 2017, 10.00 - 13.00   Draudzības alejā 2  Jelgava 07. Novembris 2017, 10.00 - 13.00   Lielajā ielā 6 Daugavpils  09. Novembris 2017, 14.00 - 17.00 Klusajā ielā 4a apspriežu telpā (302.kabinets) Krāslava 24. Novembris 2017, 10.00 - 13.00   Skolas ielā 7, Krāslavas novada domes zālē 2.stāvā Rēzekne 14. Novembris 2017, 11.00 - 14.00   Jupatovka, Griškānu pag., Rēzeknes novads, Jupatovkas ielā 11, mācību klasē (212.kabinetā) Balvi 27. Novembris 2017, 11.00 - 13.00 Brīvības ielā 46a, 2.stāva zālē Kuldīga 07. Novembris 2017, 10.00 - 13.00   Liepājas ielā 48 Liepāja 09. Novembris 2017, 10.00 - 13.00   Jūras ielā 25/29, 4.stāva mācību klasē Liepāja 23. Novembris 2017, 10.00 - 13.00 Saldus 09. Novembris 2017, 10.00 - 13.00 Striķu ielā 6 Saldus 23. Novembris 2017, 10.00 - 13.00 Ventspils 09. Novembris 2017, 10.00 - 13.00 Dzintaru iela 18, mācību klase Ventspils 14. Novembris 2017, 13.00 - 16.00 Cēsis 24. Novembris 2017, 10.00 - 13.00 K.Valdemāra ielā 2, 3.stāva zālē Aizkraukle 08. Novembris 2017, 10.00 - 13.00 Lāčplēša ielā 1a Jūrmala 03. Novembris 2017, 10.00 - 13.00   Jomas ielā 28 Valmiera 29. Novembris 2017, 10.00 - 13.00   Beātes ielā 49, mācību klasē 3.stāvā Valmiera 30. Novembris 2017, 13.00 - 16.00 Madona 29. Novembris 2017, 11.00 - 14.00 Saieta laukumā 1, 3.stāva zālē Gulbene 24. Novembris 2017, 10.00 - 13.00 Ābeļu ielā 2, 3.stāva zālē Bauska 02. Novembris 2017, 10.00 - 13.00 Dārza iela 14a Preiļi 16. Novembris 2017, 11.00 - 14.00 Raiņa bulvāris 22 (2.st., zāle) Valka 23. Novembris 2017, 10.00 - 13.00 Smiltene, Gaujas iela 1, Kultūras nama mazajā zāle

26.10.2017

Pieejams finansējums uzņēmējiem produktu attīstīšanai Interreg Igaunijas-Latvijas programmā

Igaunijas-Latvijas programma š.g. 5. oktobrī Tartu, Igaunijā atklās 3.projektu konkursu, kura ietvaros sadarbības projektus kopīga produkta vai pakalpojuma izveidošanai aicināti iesniegt mazie un vidējie uzņēmumi no Latvijas un Igaunijas. Šajā konkursā kopīgu projektu īstenošanai ir plānots piešķirt aptuveni 6 miljonus eiro. Projektā jāpiedalās vismaz vienam MVU no Latvijas (Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes reģioniem) un vienam MVU no Igaunijas (Dienvidigaunijas un Rietumigaunijas reģioniem). Projektu pieteikumi programmas elektroniskajā uzraudzības sistēmā jāiesniedz līdz 2017. gada 14. decembrim. Plašāku un detalizētāku informāciju par prasībām MVU un atbalsta nosacījumiem var gūt programmas mājaslapā - https://estlat.eu/en/for-applicants/for-3rd-call-applicantsUzņēmēji, kuriem ir savs produkts vai pakalpojums jau attīstīts, tiek laipni aicināti uz 3.konkursa atklāšanas pasākumu 5. oktobrī, Tartu, Igaunijas Nacionālā muzejā. Pasākumā dalībniekus iedvesmos veiksmīgi produktu attīstītāji un zinātnes institūcijas, par atbalsta nosacījumiem un prasībām MVU pastāstīs sekretariāta konsultanti, kā arī būs iespējams satikt potenciālos sadarbības partnerus un saņemt konsultācijas. Informācija par pasākumu un reģistrācija pieejama šeit - https://estlat.eu/en/events/so-1-2-launching-event.htmlInterreg Igaunijas-Latvijas programma ir vērsta uz jau esošo mazo un vidējo uzņēmumu atbalstīšanu, paplašinot to iesaisti inovācijas procesos un vadot kopīgu produktu un pakalpojumu attīstību. Aktivitātes rezultātā ir sagaidāma to uzņēmumu skaita palielināšanās, kas piedalīsies pārrobežu biznesa tīklu aktivitātēs un ieviesīs tirgū kopīgi attīstītus produktus un pakalpojumus vai procesu uzlabojumus.Igaunijas-Latvijas programma ir viena no 60 pārrobežu sadarbības programmām, kuras ievieš Eiropas Savienības iekšējām robežām pieguļošos reģionos.Programmu ievieš Igaunijas Finanšu ministrija, un tās īstenošanu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Kopējais atbalsts programmai ir 38 020684 eiro. Igaunijas-Latvijas programma ir turpinājums 2007-2013 ieviestajai pārrobežu programmai.Kontaktinformācija:Vineta ŠnoreTālr. + 371 29274310e-pasts: vineta.snore@estlat.eu<mailto:vineta.snore@estlat.eu>

27.09.2017

Likumības pārbaužu sistēmas kopsavilkums, saskaņā ar FSC-STD-40-005 v3-0 prasībām

Uzņēmums: AS “PATA Saldus” Juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801 Publicēšanas datums:  30.06.2017.   Uzņēmums AS “PATA Saldus” iegādājas sertificētus un paškontrolētus kokmateriālus no Latvijas. Uzņēmuma  pašpārbaudes programmā iekļauti un tālākai izvērtēšanai pakļauti  piegādātāji un to apakšpiegādātāji – mežsaimniecības uzņēmumi un tirdzniecības uzņēmumi. AS “PATA Saldus”, saskaņā ar standarta prasībām ir ieviesusi Likumības pārbaudes sistēmu (-turpmāk tekstā LPS) piegādātāju un apakšpiegādātāju izvērtēšanai pirms kokmateriālu piegādēm. LPS tiek aktualizēta un pārskatīta ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Uzņēmums LPS pārskatā iekļauj  visas izmaiņas riska vērtējumos un kompānijas izvēlētajos kontroles pasākumos. LPS procedūrā iekļauta informācija par materiālu apkopošanu par izcelsmi un piegādes ķēdēm;  riska novērtējumi izcelsmei un piegādes ķēdēm, kā arī  noteikti riska mazināšanas – kontroles mehānismi, identificētajiem sajaukšanās riskiem piegādes ķēdē. Saskaņā ar standarta FSC-STD-40-005 V3-0 prasībām, uzņēmums, kas iegādājas nesertificētu un paškontrolētu koksni nodrošina noteiktu datu publisku pieejamību, skat zemāk. :  Kompānijas nosaukums AS “PATA Saldus” FSC COC sertifikāta numurs TT-COC-002497     Atbildīgais par sūdzību izskatīšanu (atbildīgās personas kontaktinformācija un amats) Andris Krastiņš Valdes priekšsēdētājs Tel. +371 29249106 vai 63807072   Sūdzību iesniegšanas kārtība   Uzņēmums reaģē uz sūdzībām saskaņā ar standarta prasībām un uzņēmuma iekšējo procedūru “Sūdzību izskatīšanas un problēmu novēršanas kārtība”. Riska vērtējuma kopsavilkums     Izcelsmes apgabala apraksts Latvija Pielietojamais riska vērtējuma veids (NRA, CNRA vai vienkāršotais) Uzņēmuma riska novērtējums (saskaņā ar Global Forestry Registry) Riska vērtējuma kopsavilkums   Apakškategorijas Izcelsmes apgabala kopējais riska novērtējums ☐Nenoteikts (Nenoteikta riska izvērtējumu skatīt zemāk) ☒Zems 1.      Nelikumīgi izstrādāta koksne Kopējais riska vērtējums: ☐Nenoteikts ☒Zems   Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami) Click here to enter text.   1.1.   ☐Nenoteikts ☒Zems 1.2.   ☐Nenoteikts ☒Zems 1.3.   ☐Nenoteikts ☒Zems 1.4.   ☐Nenoteikts ☒Zems 2.      Mežizstrāde pārkāpjot tradicionālās un cilvēktiesības Kopējais riska vērtējums: ☐Nenoteikts ☒Zems   Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami) Click here to enter text.   2.1.☐Nenoteikts ☒Zems 2.2.☐Nenoteikts ☒Zems 2.3.☐Nenoteikts ☒Zems 2.4.☐Nenoteikts ☒Zems 2.5.☐Nenoteikts ☒Zems 3.      Mežistrāde, kuras laikā tiek apdraudētas īpāši aizsargājamas dabas teritorijas Kopējais riska vērtējums: ☐Nenoteikts ☒Zems   Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami) Click here to enter text.   3.1. ☐Nenoteikts ☒Zems 3.2. ☐Nenoteikts ☒Zems 4.      Mežizstrāde vietās, kuras tiek pārveidotas par plantācijām vai turpmāk netiks izmantotas mežsaimniecībai Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami) Click here to enter text.   4.1. ☐Nenoteikts ☒Zems 5.      Mežsaimniecība teritorijās, kurās tiek audzēti ģenētiski modificēti koki Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami)      5.1. ☐Nenoteikts ☒Zems Kopsavilkums par konsultācijām ar iesaistītajām pusēm ☒N/A konsultācijas netika veiktas   Konsultāciju kopsavilkums sastādīts atbilstoši FSC-STD-40-005 V3 B pielikumam   Kontroles pasākumi netika veikti, jo visās kontrolētās koksnes kategorijās noteikts zems risks.   Kopsavilkums par ekspertu piesaisti ☒N/A Eksperti netika piesaistīti Informācija par ekspertu piesaisti (viena vai vairāku) kontroles pasākumu izvērtēšanas procesā saskaņā ar FSC-STD-40-005 V3 C pielikumu     Piezīme: individuālu ekspertu gadījumā jāiekļauj eksperta vārds, izglītība, eksperta sertifikāta numurs (ja piemērojams) un viņu sniegtā pakalpojuma darbības sfēra. Izmantojot publiski pieejamus ekspertu slēdzienus, jānorāda attiecīgie dokumenti, no kuriem citēts. Kontroles pasākumi netika veikti, jo visās kontrolētās koksnes kategorijās noteikts zems risks. Lauka pārbaužu kopsavilkums (veikts kontroles pasākuma ietvaros) ☒N/A Lauka pārbaudes netika veiktas Kompānijas veikto lauka pārbaužu (kas veiktas pašpārbaudes ietvaros, lai identificētu neatbilstības) kopsavilkums. Konfidenciālas informācijas nenorādīšanas gadījumos uzņēmumam jāpamato iemesls.     Piezīme: Informācijas konfidencialitāte var tikt noteikta atbilstoši nacionālajai likumdošanai, kuras ietvaros uzņēmums darbojas. Komerciāli jutīga informācija un konkrēti zemes īpašnieku vārdi var tikt uzskatīti par konfidenciāliem. Lauka pārbaudes ieguves līmenī netika veikti, jo visās kontrolētās koksnes kategorijās noteikts zems risks. Lauka pārbaudes piegādātāja objektā uz šo brīdi nav veiktas. FSC Controlled Wood Ieinteresēto pušu informēšana Risk Assessment_Latvia_EN 2017

11.07.2017

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Austrumu un Dienvidu nodaļas darbinieki 2017. gadā veiks lauku apsekošanas darbus Brocēnu novada teritorijā

Lūgums informēt novada iedzīvotājus un uzņēmējus, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Austrumu un Dienvidu nodaļas darbinieki 2017. gadā veiks lauku apsekošanas darbus Brocēnu novada teritorijā. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000–1:10 000 ietvaros. Minēto uzdevumu ietvaros Aģentūra veic topogrāfiskās kartes  mērogā 1:10 000 sagatavošanu Brocēnu novada teritorijā. Lai precizētu informāciju kartes sagatavošanas procesā, ir nepieciešams veikt teritorijas apsekošanu dabā. Ņemot vērā iepriekšminēto, informējam, ka valsts pārvaldes uzdevumu izpildei laika periodā no 2017.gada jūnija līdz oktobrim Aģentūrai ir nepieciešams veikt teritorijas apsekošanu Brocēnu novadā, tādēļ lūgums informēt arī iedzīvotājus un uzņēmējus, jo saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt, kā arī pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras atpazīstamas pēc valsts reģistrācijas numurzīmēm, kuras sākas ar burtiem LA. Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama www.lgia.gov.lv

09.06.2017

Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiem

Laiks pieteikties kompensācijām!Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiemLīdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas gājputni. Ja vairums Latvijas iedzīvotāju tos sagaida ar prieku, tad daļa zemnieku uz šo laiku raugās ar bažām, jo pēc tālā ceļa dzērves, gulbji un zosis atgūst spēkus, labprāt mielojoties labības laukos, tādējādi to saimniekiem sagādājot zaudējumus. Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja saņemt kompensāciju. To regulē Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai”.Jāatzīmē, ka kompensācijas iespējams saņemt ne tikai par nemedījamo migrējošo putnu nodarītajiem zaudējumiem augkopībā, kas ir būtiski tagad pavasarī. Saskaņā ar augstāk minēto noteikumu 3. punktu, zaudējumus nosaka, ja:1. postījumi nodarīti augkopības, akvakultūras, lopkopības vai biškopības nozarē;2. nodarīto zaudējumu apmērs pārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru (euro);3. postījumu platība augkopībā konkrētajā zemes vienībā nav mazāka par 0,05 hektāriem;4. postījumi akvakultūrai nodarīti zivju dīķos, un katra zivju dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru;5. postījumus akvakultūrai nodara būtiskākās zivjēdāju putnu sugas – gārņi (zivju gārnis (Ardea cinerea) vai lielais baltais gārnis (Egretta alba)), ķīri (lielais ķīris (Larus ridibundus) vai mazais ķīris (Larus minutus)), jūras krauklis (Phalacrocorax carbo), zivju ērglis (Pandion haliaetus), jūras ērglis (Haliaeetus albicilla) –, kā arī ūdrs (Lutra lutra).Kompensācijām var pieteikties:• augkopības nozarē – pavasara un rudens migrācijas sezonas laikā, bet ne biežāk kā vienu reizi katras sezonas laikā;• akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi gadā;• lopkopības vai biškopības nozarē – par ikreizējiem nodarītajiem postījumiem.Jāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt tikai tad, ja zemes īpašnieks vai lietotājs postījumu vietā ir veicis šajos noteikumos minētos aizsardzības pasākumus postījumu novēršanai.Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums par tās saņemšanu pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo tiešsaistes formu.Pirms pieteikuma iesniegšanas noteikti jāiepazīstas ar visiem priekšnosacījumiem tā saņemšanai: https://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo.Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumosKompensāciju izmaksu administrē divas institūcijas – Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Lauku atbalsta dienests (LAD). Iesniegums katru gadu jāiesniedz DAP līdz 15. maijam un LAD - līdz 22. maijam. Piesakoties LAD, jāiesniedz vienotais iesniegums LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.DAP jāvēršas, ja:1. zemes īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT), kas nav Natura 2000;2. zemes īpašums vai tā daļa ar platību  mazāk kā 1 ha  atrodas mikroliegumā ārpus Natura 2000,kur:• meža zemēs ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē, koku ciršana galvenajā cirtē vai koku ciršana kailcirtē;• lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu meža zemēs piešķir tad, ja mežaudze ir sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu. Kompensāciju nepiešķir dabas pieminekļu – īpaši aizsargājamo koku un akmeņu teritorijās.Sīkāka informācija, t.sk., ĪADT, kas nav NATURA 2000 teritorijas, saraksts : https://daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/kompensacijas/.LAD jāvēršas, ja zemes īpašums vai tā daļa, kas nav mazāka par 1ha (meža zeme, izņemot purvu):1. atrodas NATURA 2000 teritorijā;2. atrodas mikroliegumā,kur:• aizliegta mežsaimnieciskā darbība;• aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;• aizliegta galvenā cirte;• aizliegta kailcirte.Sīkāka informācija: http://www.lad.gov.lv/files/ladNewsItemFile/50/2017_info_materials_04apr2017_16_30.pdf.(Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017.,  19.nodaļa  “KOMPENSĀCIJAS MAKSĀJUMS PAR NATURA 2000 MEŽA TERITORIJĀM”, 52.lpp.). Izmaksāto kompensāciju apmērs Saimnieciskās darbības aizliegums Kompensāciju apmērs (euro/ha) DAP LAD Aizliegta lauksaimnieciskā darbība: lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība 44 - Aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība vai aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē;   157 160 Aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē 128 120 Aizliegta koku ciršana kailcirtē 45 43  

20.04.2017

Latvijas Produkts 2017, pavasara informatīvā kampaņa

Birojs “Latvijas Produkts” aicina vietējos uzņēmumus, š.g. pavasarī, kā ik gadu - atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, iesaistīties apjomīgās mārketinga aktivitātēs, kas veidotas ar mērķi izcelt un popularizēt vietējās preces un pakalpojumus, to kvalitāti un pieejamību. Mārketinga aktivitātēs vēlamies īpašu uzmanību veltīt vietējo produktu popularizēšanai. Latvijas iedzīvotājiem ir jābūt informētiem par to, kādas dažādas, kvalitatīvas, inovatīvas un vērtīgas preces un ērtus pakalpojumus piedāvā uzņēmumi mūsu valstī. Nereti, to nezinot, priekšroka tiek dota ārvalstu produktiem, lai arī sabiedrībā ir vēlēšanās atbalstīt vietējos ražotājus. Birojs “Latvijas Produkts” vēlas apzināt vietējos preču ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kuri vēlētos saņemt līdzfinansētu iespēju iesaistīties mārketinga aktivitātēs, pastāstīt par sevi tieši no šī – Latvijas Produkta pozicionējuma, izceļot sava produkta labās īpašības.  Kampaņas ietvaros plānots nodrošināt pastiprinātu publicitāti un reklāmas medijos, kā arī organizēt pasākumus, akcijas, kuru laikā sabiedrība tiktu iepazīstināta ar Latvijas produktu klāstu. Aktivitātes iespējams variēt pēc dalības uzņēmumu vēlmēm un iespējām.   "Latvijas ražotajiem un pakalpojumu sniedzējiem ir jāizcīna sava vieta zem saules, jāspēj konkurēt un parādīt, ka vietējie produkti ir to vērti, lai cilvēki tiem dotu priekšroku!", atzīst vairāki vietējo produktu ražotāji, iepriekšējo Latvijas Produkts kampaņu dalībnieki. Plašāku informāciju par informatīvo kampaņu, varat saņemt pēc pieprasījuma. Uzņēmumi, kas vēlas paplašināt savu produktu mārketinga aktivitātes, kā arī uzzināt vairāk par plānoto informatīvo kampaņu, aicināti sūtīt pieteikumu birojam “Latvijas Produkts”. Kontakti: Birojs “Latvijas produkts”Tālrunis +371 26831571 E-pasts: info@latvijasprodukts.lv Twitter: Lvprodukts Facebook: www.facebook.com/LatvijasProdukts Biroja interneta vietnes: www.latvijasprodukts.lv / www.quality.lv / www.dabigsprodukts.lv

11.04.2017

Sākas darba devēju pieteikšanās dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanā

Darba devēju pieteikšanās notiek no 2017.gada 27. marta līdz 19. aprīlim. “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” norisināsies no 2017.gada 1. jūnija līdz 31. augustam.   Pasākuma mērķis: veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī – 380 eiro pirms nodokļu nomaksas. Finanšu atbalsts darba devējiem pasākuma īstenošanai: 1.     dotācija skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas; 2.     dotācija darba vadītāja darba apmaksai vienas desmitās daļas no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par 1 skolēna darba vadīšanu; 3.     apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm; 4.     apdrošināšana skolēniem pret nelaimes gadījumiem darba vietās. Pasākuma īstenošanai var pieteikties darba devēji, kas atbilst šādām prasībām: 1.     ir reģistrēti saskaņā ar attiecīgo saimniecisko, profesionālo vai cita rakstura darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām; 2.     var nodrošināt vismaz 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas skolēna atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku; 3.     var nodrošināt skolēnam darbu, kas nav saistīts ar paaugstinātu risku skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai; 4.     var nodrošināt kvalificētu darba vadītāju (1 darba vadītājs vada darbu vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem); 5.     var nodrošināt skolēnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā; 6.     var nodrošināt skolēnam vecumā no 18 līdz 20 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā; 7.     atbilst “Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma”prasībām. Darba devējs var pieteikties, iesniedzot pieteikumu pasākumam tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno izveidot darba vietu skolēnam: 1) elektroniski, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu; 2) klātienē NVA filiālē.   Informācija no http://www.nva.gov.lv

06.04.2017