Izglītība

Pasākumi izglītības jomā aprīlī

Aprīļa sākumā Talsos notika Kurzemes reģiona  koru skate, kurā   Brocēnu vidusskolas 5.-9. klašu koris (diriģente Ināra Bērziņa, koncertmeistare Simona Radoviča) ieguva 1.pakāpi un kļuva par  piekto labāko  kori  Kurzemē! Vairākus pasākumus organizēja novada Izglītības nodaļa, nozīmīgākie no tiem  - Brocēnu novada bērnu un skolēnu  tautas deju kolektīvu skate/atskaites koncerts un skolēnu pētniecisko darbu noslēguma pasākums. Tautas deju kolektīvu skatē piedalījās 6 novada deju kolektīvi: ”Dzirkstulis”(5.-9. kl.) un “Dzirkstele”(7.-12.kl.) no Brocēnu vidusskolas, vadītāja Ieva Vorobjova; Brocēnu kultūras un izglītības centra deju kolektīvi “Dzirkstelēni”(1.- 6. kl.) - vadītāja Linda Medne un “Pumpuriņi”( 3-6 –gadīgi pirmsskolas bērni)- vadītāja Māra Neimane; Blīdenes kultūras nama deju kolektīvs “Bitītes”(1.-2.kl.) - vadītāja Kristīne Šampiņa un Blīdenes pamatskolas 5.-9. klašu skolēnu deju kolektīvs - vadītāja Sanita Šampiņa- Bergmane. Atskaites koncertā  piedalījās 2 deju kolektīvi no Gaiķu pamatskolas “Imula”( 3.-8. kl.) un ”Imuliņa”(1.-3.kl.), vadītāja Dzintra Bērtulsone. Kopējais dejotāju skaits – 118. Žūrijas augstāko novērtējumu – 1. pakāpes diplomus -  ieguva 2 deju kolektīvi: Blīdenes kultūras nama deju kolektīvs “Bitītes” un Blīdenes pamatskolas 5.-9. klašu skolēnu deju kolektīvs.  2. pakāpes diplomu ieguva Brocēnu kultūras un izglītības centra deju kolektīvs “Pumpuriņi”,  bet 3. pakāpe tika piešķirta  Brocēnu vidusskolas deju kolektīviem  “Dzirkstulis” un “’Dzirkstele”, kā arī  Brocēnu kultūras un izglītības centra deju kolektīvam  “Dzirkstelēni”. Savukārt 11. aprīlī notika skolēnu pētniecisko darbu noslēguma pasākums, kurā savus darbus prezentēja  labāko pētniecisko darbu autori, kuri savās skolās bija guvuši visaugstāko novērtējumu. Tie bija  novada sākumskolas  un 8. klašu skolēni. Pētījumu tēmas – daudzveidīgas, interesantas, pat arī ar praktisku pielietojumu. No Brocēnu vidusskolas savus darbus prezentēja 13 sākumskolas un 10 pamatskolas  skolēni, no Blīdenes pamatskolas – 7 skolēni, Gaiķu pamatskolas - 3, no Remtes pamatskolas – 2  skolēni. Skolēni saņēma arī Brocēnu novada pašvaldības un Izglītības nodaļas sarūpētu dāvanu, proti,  Ventspils augsto tehnoloģiju parka SIA Aspired  radoši izglītojošās  nodarbības “Spīdīgais mošķis” – sākumskolas skolēniem un “Nopelni miljonu ar elektrisko spuldzīti”- pamatskolas 8. klašu skolēniem. Informāciju sagatavoja Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļa

23.04.2018

Novada skolotāju Izglītības konference

Novada skolotājiem marta vidus nemainīgi saistās ar ikgadējo Izglītības konferenci. Šogad konferences tēma bija “Kompetenču pieeja mūsdienīgā mācību procesā”, un tajā piedalījās 100 novada skolotāju. Konferences 1. daļā uzstājās Karine Oganisjana, pedagoģijas doktore, Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore. Ievadlekcijā „Starpdisciplinārās mācības 21. gadsimta aktuālo kompetenču veicināšanai” tika analizētas mūsdienu aktuālās kompetences, kā arī starpdisciplināro mācību būtība un loma šo kompetenču veicināšanā un mācību procesa tuvināšanā reālās dzīves situācijām. Karine Oganisjanas lekcija un prezentācija ne vienam vien skolotājam sakārtoja domas, iedvesa pārliecību par darāmo un iedrošināja,  ko dažkārt jaunā izglītības satura izstrādātāji, runājot  par  pārmaiņām izglītībā, neprot  pietiekami pārliecinoši  vai varbūt negrib skaidrot izglītības darbiniekiem un  sabiedrībai. Konferences 2. daļā bija organizētas  sešas  radošās darbnīcas vienlaicīgi, un tās  tika atkārtotas divreiz. Starpdisciplināru nodarbību piemēri uzskatāmi ilustrēja, kādas kompetences un kā tiek pilnveidotas konkrētos mācību kontekstos jau šobrīd, strādājot skolā un pirmsskolas iestādē. Darbnīcas  vadīja lieliska komanda: Karine Oganisjana    (darbnīca “Inkrustācijas modelis” un “Attālināšanās un atgriešanās modelis”), Dina Švīpiņa, Mārupes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja,  ( darbnīca “Kompetenču pieeja literatūras stundā. Jānis Jaunsudrabiņš. Baltā grāmata”), pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” skolotājas Ņina Paļenova un Sandra Laugale (darbnīca “ Kompetenču pieeja  mācību un audzināšanas darbā pirmsskolas izglītības iestādē”), Brocēnu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Mairita Neilande un Daiga Barančane, Brocēnu vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja, (starpdisciplināra mācību stunda “Tiekamies?!”), Brocēnu vidusskolas dabaszinātņu skolotājas Vita Banzena un Margita Skrastiņa (starpdisciplināra mācību stunda “Etanola un metanola  ķīmiskā un bioloģiskā iedarbība uz organismu”), Anete Milta, Brocēnu vidusskolas fizikas skolotāja, (starpdisciplināra mācību stunda "Ripo droši!"). Piedāvājums bija pietiekami plašs, un skolotājs jau ir radošs cilvēks , lai paņemtu ko sev vai savam darbam noderīgu – vai nu atbilstoši mācību priekšmetam, vai audzināšanas darbam, vai vienkārši savām interesēm. Galvenais- metodes, pieeja, dažkārt attieksme, emocijas, impulsi. Pēc konferences saņēmām daudz atzinīgu vārdu par tās norisi un organizāciju. Domājam, ka konferences veiksmes stāsts bija cilvēki, kas dalījās savā pieredzē, cilvēki, kuri ar interesi piedalījās un iesaistījās konferences darbībā. Paldies Brocēnu vidusskolas direktoram Egonam Valteram par viesmīlību un novada MJ koordinatoriem, kuri palīdzēja organizēt konferenci. Informāciju sagatavoja Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļa

15.03.2018

Skolēnu Dziedāšanas svētki Brocēnos

7. februārī Brocēnu kultūras un izglītības centrā notika novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”. Konkursā piedalījās seši vokālās  mūzikas ansambļi no visām novada skolām. No Remtes un Blīdenes pamatskolas piedalījās pat divi ansambļi. Konkursa nolikuma nosacījumi bija ļoti stingri, un tas prasīja nopietnu  sagatavošanas darbu gan no skolēniem, gan kolektīvu vadītājām.  I pakāpes diplomus par skanīgu dziedājumu  saņēma Gaiķu pamatskolas 1. - 6. klašu ansamblis  un  Brocēnu vidusskolas 10. - 12. klašu vokālais ansamblis, iegūstot vienādu punktu skaitu.  Dziedāšanas svētki bija izdevušies, īpaši  klausītājus sajūsmināja Remtes pamatskolas ansambļa solistes Nikolas Jurjānes skanīgais solo dziedājums. Paldies dziedātājiem un skolotājām Antrai Nadziņai, Inārai Bērziņai, Anitrai Arājumai, Iritai Rasai un koncertmeistarēm Simonai Radovičai un Ritai Ševicai par ieguldīto  darbu!  Brocēnu vidusskolas 10. - 12. klašu vokālais ansamblis  godam  pārstāvēja mūsu novadu konkursa 2. kārtā  Ventspilī, iegūstot I pakāpes diplomu. Priecājamies par skanīgo balsu īpašniecēm –Jeļenu Sušinsku, Daci Preisu, Agnesi Nābeli, Danu Gakuti, Samantu Turku, Elīzu Miltu, Elizabeti Vorobjovu, Elīzu Bērziņu, Katrīni Leščuku, Elīnu Ķezberi, Tīnu Olševsku-  un viņu lielisko skolotāju Ināru Bērziņu. 9. martā Dziedāšanas svētkus turpināja novada skolu koru konkurss, kurā piedalījās 3 novada skolēnu kori: Blīdenes pamatskolas 1. - 4. klašu koris un 2 kori no Brocēnu vidusskolas – 1.- 4. klašu un 5.- 9. klašu koris. Žūrija augsti novērtēja koru sniegumu un pedagogu darbu - 1. pakāpes diplomus saņēma abi Brocēnu vidusskolas kori, bet Blīdenes korim - 2. pakāpes diploms. Vēlēsim veiksmi un turēsim īkšķus par Brocēnu vidusskolas 5. - 9. klašu kori, kurš 5. aprīlī dosies uz Talsiem, lai piedalītos  Kurzemes reģionālajā koru skatē ‘’Dziesmai būt!”. Informāciju sagatavoja  Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļa

09.03.2018