Izglītība

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA TURPINA PIEDĀVĀT IZGLĪTOJAMAJIEM VASARĀ DARBA VIETAS

Svarīga informācija vecākiem un izglītojamajiem, kuri vēlas piedalīties pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”  Pasākuma mērķis ir veicināt izglītojamo (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Pieteikties vasaras darbam var visi Brocēnu novadā deklarētie jaunieši no 15- 20 gadiem, kuri iegūs izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā.  Elektroniska pieteikuma reģistrācija dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā izglītojamo nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā Kurzemes reģionā šogad notiek no   9. maija plkst. 16.00  Reģistrēties izglītojamie varēs patstāvīgi NVA mājaslapā www.nva.gov.lv, tās labajā pusē uzmeklējot baneri ar uzrakstu “Skolēnu vasaras darbs". Personai jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt. Mūsu gadījumā tā ir Saldus filiāle. Izglītojamajam ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte. PIESAKIES NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRĀ ! Pēc reģistrēšanās NVA tīmekļa vietnē izglītojamie iesniedz  Brocēnu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā ( Lielcieceres ielā 3, Brocēnos) vai Gaiķu pagasta pārvaldē (Tautas nams, Satiķi, Gaiķu pagasts) pieteikumu ( pielikums Nr.1). Piedāvātās darba vietas:  Dārznieka palīgs  Gaiķu pagastā – 1 darba vieta augustā Atrakciju iekārtas uzraugs (no 18 gadu vecuma) Brocēnu Mežaparka virvju trasē- 2 darba vietas (jūlijā-1, augustā-1)  Neskaidrību gadījumā var sazināties ar Brocēnu novada pašvaldības Izglītības darba speciālisti  Inesu Roli pa tālruni: 20151185  vai e-pastā: inesa.role@broceni.lv . Pieteikums vasaras darbam izglītojamajiem (.doc)

12.06.2018

Pēdējais zvans Brocēnu vidusskolā

Nemanot pienāca brīdis, kad 18. maijā noskanēja pēdējais skolas zvans mūsu 9. un 12.klašu skolēniem, nu jau mūsu nākamajiem absolventiem . Pēdējais zvans ir finišs pirms vēl viena liela starta – eksāmeniem! Diena sākās ar pārsteigumu 12.klašu audzinātājām – 12.a klases audzinātāja Arta Zepa no savām mājām Saldus pagastā līdz Brocēnu pilsētas robežai tika atvizināta melnā Audi limuzīnā trīs miesassargu pavadībā, bet 12.b klases audzinātāja Daiga Barančane ieradās zaļā VW limuzīnā. Abas audzinātājās pie pilsētas robežas sagaidīja izpušķots zirga pajūgs, kurš viņas aizgādāja līdz Brocēnu vidusskolas parādes durvīm. Pie skolas ieejas abas mīļi un silti sagaidīja viņu audzēkņi ar ziediem un bučām. Svinīgais pasākums sākās ar Brocēnu novada pašvaldības Izglītības darba speciālistes Inesas Roles uzrunu absolventiem un viņu audzinātājām, kā arī ar dāvātiem gardiem kliņģeriem un jaukām dāvaniņām. Šajā dienā 12. klašu skolēnus sveikt bija ieradusies 1. klase, kas ļāva gaviļniekiem atgriezties uz brīdi bērnības sapņos. Vēl viņi saņēma apsveikumus no 10. un 11.klases skolēniem. 5.-8. klašu skolēni ar dzejoļiem, dziesmām un laba vēlējumiem sveica 9. klašu skolēnus. Topošie absolventi pateicās skolotājiem par gūtajām zināšanām, dāvājot ziedus, dāvanu kartes sapņu ceļojumiem un iesaistot skolotājus jautrā lietu minēšanas atrakcijā. Noslēgumā, skolas zvanam skanot mazie 1. klases skolēni pavadīja gaviļniekus uz pēdējo audzināšanas stundu šajā mācību gadā. Tur, neformālā gaisotnē, baudot Brocēnu novada pašvaldības sarūpēto kliņģeri, jaunieši dalījās savās izjūtās un nākotnes plānos. Pasākuma organizatori – 8.abc un 11.a klase - darīja visu iespējamo, lai 9.-tajiem un 12.-tajiem šie svētki būtu patīkami un paliktu atmiņā.

30.05.2018

Izglītības iestāžu pasākums "Mēs lepojamies"

30. maijā Brocēnu kultūras un izglītības centra  zālē sapulcējās tie cilvēki, kurus vieno panākumi un uzvaras mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās, lai kopīgi svinētu paveiktā darba svētkus “Mēs lepojamies!”.  Patiess prieks un gandarījums par mūsu novada 150 skolēnu un viņu skolotāju panākumiem – 50 skolotāju saņēma pateicības par godprātīgu un atbildīgu darbu un skolēnu sasniegumiem 2017./2018. mācību gadā, savukārt pašvaldības  stipendijas “Gada sasniegumi” tika piešķirtas 58 skolēniem un 33 skolotājiem. Par sasniegumiem Kurzemes reģiona sacensībās un konkursos Brocēnu novada pašvaldība piešķīra dāvanu kartes 6 kolektīviem ekskursiju organizēšanai  - Brocēnu vidusskolas meiteņu vokālajam ansamblim un 5.-9. klašu korim, florbola  un futbola komandām un komandām, kas pārstāvēja Brocēnu vidusskolu CSDD un AS Latvenergo organizētajos konkursos. Brocēnu novada Gaiķu pamatskolas un Brocēnu vidusskolas vārds šogad ir izskanējis valsts līmenī , kas ir apliecinājums tam, ka talantīgi un mērķtiecīgi skolēni ir gan pilsētas, gan lauku skolās. Prieks un lepnums par Gaiķu pamatskolas 9. klases skolēna Nika Nadziņa (skolotājs Arvīds Kinstlers) godalgoto vietu valsts matemātikas olimpiādē, kā arī citās olimpiādēs un konkursos, Niks šogad saņēma Brocēnu novada īpašo balvu “ Mēs ar tevi lepojamies”.  Katru gadu Brocēnu vidusskolas skolēni gūst panākumus valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē, arī šis gads nav izņēmums, šogad 12. klases skolēnu Daces Preisas un Žaņa Grundmaņa (skolotāja Daiga Barančane)  pētnieciskais darbs augsti novērtēts - 3. godalgotā vieta valstī. Mēs varam būt gandarīti par Brocēnu vidusskolas meiteņu 5. -9. klašu kori, kurš ir piektais labākais koris Kurzemē (skolotāja Ināra Bērziņa). Nenoliedzami šie panākumi un uzvaras nevarētu būt bez skolotāju neatlaidīgā un pašaizliedzīgā ikdienas darba, kā arī skolēnu vecāku ikdienas atbalsta un rūpēm.  Klātesošos uzrunāja un apsveikuma vārdus teica  Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Solvita Dūklava  un Izglītības darba speciāliste Inesa Role. Pateicības par sasniegto saņēma  skolēni, viņu skolotāji un vecāki. Paldies tika teikts arī novada skolu direktoriem  un vietniekiem, kas motivē, atbalsta  un iedrošina ne tikai  skolēnus, bet arī  skolotājus gūt panākumus. Šogad klātesošos priecēja talantīgu, atraktīvu  mākslinieču trio Art- i-  Shock  temperamentīgie priekšnesumi-  patiess baudījums īsteniem mūzikas klausītājiem. Izglītības nodaļa

30.05.2018

"VARAVĪKSNEI 20”

17.maija rītā PII „Varavīksne” vārtus vēra krāsaina un koši saposusies! Baloni, taureņi, ziedi greznoja visu iestādes apkārtni un arī iekštelpas, jo ir taču Dzimšanas diena! Nedēļu pirms dzimšanas dienas iestādes vecāki uzdāvināja vienu atraitnīti, kuru iestādījām speciāli veidotā dobē kā krāšņu varavīksni. Paldies vecākiem par skaisto dāvanu, tā mūs visus priecē katru dienu! Ievedot no rīta savus bērnus grupiņā, skolotājas aicināja uz iepriekš sagatavotas krāsainas papīra rociņas uzrakstīt vēlējumu bērnudārzam dzimšanas dienā, pretī saņemot piemiņas magnētiņu ar iestādes logo - „Varavīksnei-20”. Svinības sākās tūlīt pēc brokastīm. Pēc vadītājas Anitas Melles svinīgās uzrunas un sveicieniem visiem dzimšanas dienā sekoja pārsteigums, ieradušas bija Māsiņas-Krāsiņas, 6 varavīksnes krāsas, dzeltenā bija palikusi pie saulītes, lai šajā svētku dienā visus priecētu ar siltu un spožu saulīti .Māsiņas-Krāsiņas dejoja un dziedāja dziesmu, kuru bija atsūtījusi Spilvenu Feja-Ingūna Lipska. Dziesma tika uzdāvināta “Varavīksnei”, un tagad mums ir sava himna. Pēc kopīgā foto Māsiņas – Krāsiņas aicināja visus līksmot, piedalīties dažādās aktivitātēs, spēlēs, atrakcijās un pat pārvērtībās. Neiztika bez svēt ku kliņģera un 20 svecītēm. Pēcpusdienā bērni atkal varēja līksmot, dejot un rotaļāties, lī dz ieradās vecāki. 19. maija pēcpusdienā uz Dzimšanas dienas svinībām tika aicināt i iestādes darbinieki. Brocēnu novada pašvaldība godināja darbiniekus, kuri iestādē n ostrādājuši 20 gadus. Informāciju sagatavoja Ilze Riere, Vadītājas vietniece izglītības jautājumos

17.05.2018

Interešu izglītības diena

 Ražas laiks dabā  ir stipri atšķirīgs  no ražas laika skolā – tur augļus plūc un ražu ievāc pavasarī. Šopavasar, 15. maijā, Brocēnu kultūras un izglītības centrā  mūsu novada skolu interešu izglītības audzēkņi rādīja savu šī mācību gada veikumu.  Tās bija gan izstādes, gan radošās darbnīcas, gan sporta pulciņu paraugdemonstrējumi. Pasākuma nobeigumā sevi prezentēja skolu vokālie ansambļi, kori, tautas deju kolektīvi, teātra pulciņi,  franču valodas un ģitāristu pulciņš. Koncerta laikā tika teikts paldies par ieguldīto darbu  arī skolotājiem- pulciņu vadītājiem. Noskaņas radīšanai – izstādes dažādām gaumēm- gleznojumi, instalācijas, Brocēnu vidusskolas laikraksti un “Ripo auto” auto modeļi, Blīdenes pamatskolas  amatniecības un rokdarbu pulciņu dalībnieku darinājumi. Šajā  dienā skolēni kopā ar skolotājiem viens otram sagādāja daudzveidīgas iespējas -  varēja izspēlēt spēles par Gaiķu pagastu, paši darboties un  iegūt savā īpašumā kādu pašdarinātu sapņu ķērāju, izbraukt šķēršļu joslu ar velosipēdiem, vērot pirmās palīdzības paraugdemonstrējumus, piedalīties dažādās  sportiskās aktivitātēs, darboties ar robotiem. Pulciņu dalībnieki piedalījās aktivitātēs, vēroja, ko dara citi, salīdzināja, vērtēja, arī skolotāji varēja gūt ne vienu vien labu ideju turpmākajam darbam. Izvērtējot pasākumu, skolu direktori un skolotāji sprieda: ”Jāturpina šogad aizsāktais - jābūt interešu izglītības dienai arī nākošajā gadā, iespējams, kādā citā vietā un veidā.” Paldies visiem pulciņu dalībniekiem un skolotājiem par dalību interešu izglītības dienā! Izglītības nodaļa

15.05.2018