sākums

aktualitātes

programmas

pulciņi

darba plāns

dokumenti

skolotāji

skolēni

vēsture

ekoskola

absolventi

arhīvs

Kopš pašiem skolu pirmsākumiem Remtes pagastā bijušas vairākas skolas:

        Remtes I pakāpes pamatskola (1830. - 1927.)

        Smuku skola (1881. - 1927.)

        Vīnšeņķu skola (1894. - 1926.)

        Skola Remtes pilī (1920. - mūsdienas)
Remtes pagasta I pakāpes pamatskola.

Kad pirmā skola Remtes pagastā dibināta, nav skaidri zināms. Tomēr no kāda 1803. gada dokumenta redzams, ka tanī laikā skola jau bijusi. No kāda cita 1828. gada 31. decembra dokumenta redzams, ka no Remtes un Kapeļu muižām un arī zemnieku mājām iesvētīšanai sagatavoti 11 bērni, kuri visi prot lasīt. Skola tanī laikā atradusies Remtes Jaunā muižā.

Ap 1830. gadu, varbūt dažus gadus vēlāk, sākts celt Remtes skolas nams - tagadējais "Doktorāts". Ēka celta pavisam jauna, tieši skolas vajadzībām. Ap 1880. gadu skolas nams paplašināts, piebūvēja rīta galu, kurā ievietota viena klase, viena guļamistaba skolēniem un zem tā pagraba stāvā skolēnu ēdamistaba. Skolas nams šinī laikā plašs un skolas vajadzībām piemērots. Pats nams mūra, ar dakstiņu jumtu; logi lieli. 1927. gada 1. augustā skola mazā skolēnu skaita dēļ likvidēta pavisam.
                                                                                        uz augšu

Smuku skola.

Smuku skola sākusi darboties tikai 1881. gadā, bet Remtes pagasta apgādībā tā nāk sākot ar 1892. gadu, pievienojot Remtes - Viesātu pagastam Smuku pagastu. Līdz tam laikam Smuku pagastā skola nav pastāvējusi. Smuku pagasta iedzīvotāji savus bērnus sūtījuši apkārtējo pagastu skolās. Daudzi no tiem apmeklējuši Remtes skolu. Citi gājuši skolā Jaunpilī, citi pat Striķos. Par skolas celšanu Smuku muižas īpašnieks barons Fr. Reķis un pagasta vietnieki sākuši domāt ap 1880. gadu (varbūt dažus gadus agrāk). No sākuma pastāvējis nodoms celt pavisam jaunu skolas ēku netālu no Smuku kapiem. Skolas celšanai izraudzīta kalniņā savesti jau akmeņi un baļķi. Bet tad barons Reķis grozījis savus ieskatus skolas celšanas vietā. Tas dāvinājis pagastam agrāko Ružu māju ēkas ar 9 pūrvietām zemes un licis tur iekārtot skolu. Ēkas pirms iekārtošanas apdzīvojis kāds amatnieks. Iekārtojot skolu, piebūvēts klases gals no mūra, bet vecajā koka ēkas galā iekārtots dzīvoklis skolotājiem. Pēc 1915. gada Smuku skolā mācības vairs nenotiek. Smuku skolas vietā 1920. gadā rudenī nodibināta Remtes 6- klasīgā pamatskola, kurai vēlāk pievienota arī Remtes I pakāpes skola.
                                                                                        uz augšu

Vīnšeķu skola.

Vīņšeķu skolas, tāpat kā Smuku skolas, sākumi meklējami jau tanī laikā, kad tā pie Remtes pagasta vēl nepieder, tas ir tad, kad pastāv vēl Vīnšeņķu kroņa pagasts. Remtes pagasta apgādība skola pārnāk 1894. gadā. 1926. gadā Vīņšeņķu skolas pārvietošanu Viesatu muižā izdara Struteles pagasts pēc tās atvienošanas no Remtes pagasta.
                                                                                        uz augšu

Remtes 6-kl. pamatskola Remtes pilī

Sakarā ar valdes lēmumiem 1920. gada rudenī Remtes pilī tiek novietotas II pakāpes pamatskola un I pakāpes pamatskola. II pakāpes pamatskola, kura skaitās atvērta ar 1. septembri, darbu sāk 12. oktobrī, bet I pakāpes pamatskola (Smuku) iesāk mācības 20. oktobrī. Katrā skolā strādā viens skolotājs, pie kam pirmo skolu uztur apriņķa valde, otru- pagasts. Pēc pils piešķiršanas pagasta padome atmet domas par bijušās Smuku skolas remontēšanu, un Remtes - Smuku 6-kl. pamatskola, kura ar 1931/32. mācību gadu pārdēvēta par Remtes 6- kl. pamatskolu, turpina darbu Remtes pilī. 1929. gada 29. martā Remtes pilī izcēlies ugunsgrēks, un tā nodegusi. Nākošā mācību gadā skola darbojusies Tautas nama telpās, nemaz neatverot 1. un 2. klasi, kuru novietošanai trūcis telpu. Pēc ugunsgrēka skolas ievietošana pilī notiek 1930. gada rudenī, sākot mācības II pakāpes klasēs 15. septembrī.

Remtes pamatskola

Par laiku no 1934. gada līdz 1939. gadam saglabājies maz ziņu. Zināms, ka skolā bijušas sešas klases. Jaunas vēsmas skolā ienes 1940. gads. Skolēniem vairs nemāca ticības mācību. Skolas direktors toreiz bija Gulbis. Vācu okupācijas laikā skolā bija ļoti maz skolēnu. 1944. gadā Remtē skola nedarbojās. Skola darbu atsāka 1945. gada rudenī. Skola bija ļoti izpostīta. Atjaunošanā lielu darbu ieguldīja vecāko klašu skolēni.

Mūsu skolu ir beiguši vairāki ievērojami cilvēki:
Oskars Zīds- Liepājas Pedagoģijas akadēmijas rektors;
Arta Dumpe- tēlniece,
Anita Kvāla- aktrise;
Alfrēds Videnieks- aktieris.

1960./61. mācību gadā mūsu skola tiek pārdēvēta par astoņgadīgo skolu (Saldus rajona Izpildkomitejas lēmums Nr. 91 no 27. 04. 61.).
1989. gads- Remtes deviņgadīgā skola.
1992. gads- Remtes pamatskola
(Pavēle nr. 17 LR IM 21.01. 92.).

1994. gada 1. septembrī skolā viesojās valsts prezidents Guntis Ulmanis, izglītības un zinātnes ministrs Jānis Vaivads, prezidenta padomnieks kultūras jautājumos Raimonds Pauls.

1995./ 96. m. g. darbojās "Svētdienas skola" kopā ar mācītāju Bitānu, draudzes priekšnieku Žani Ozoliņu un skolotāju Brindu Klīvi. Notiek skolas 75 gadu jubilejas sarīkojums.

1998. gadā darbojas skolas Leļļu teātris. Sākas Projektu nedēļas- interesants un iemīļots pasākums vēl šodien. 1998. gada 11. martā skolā viesojas žurnāli: "Zīlīte" un "Ezis". Kopīga darbošanās ar sabiedrisko organizāciju "ĒVA" un tās vadītāju Aiju Mauriņu.

1999./ 2000. m. g. Mūsu skolā notiek Saldus rajona klašu audzinātāju metodiskā diena. Skolā viesojas dzejniece Dagnija Dreika, radioraidījums "Tēvu laipa šai zemē". Skolā notiek interesanti pasākumi- Kartupeļu balle, erudītu konkurss "Viszinis", operācija "Atkritumu rūķis". Skolēniem organizēta ekskursija uz Klaipēdu, jūnijā skolā nometne.

2000./ 2001. m. g. Skolas 80 gadu jubileja. Skolēni piedalās starptautiskajā bērnu radošo darbu konkursā "Sargāsim putnus, kokus, zemi". Skolā notiek 1. pētniecisko darbu konference. Nometne "Raibumiņš". Vasarā vecāki krāso skolas fasādi. Kuldīgas rajona skolu direktoru pieredzes apmaiņa.

2001./ 2002. m. g. Projekta "Izglītības vadības kvalitāte" seminārs Remtē. No 2002. gada Remtes pamatskola ir Veselību veicinoša skola. Skolā notiek Raganu karnevāls.


Skolas direktori:
            Manfrēds Vilks (1949.- 1950.)

            Žanis Ozoliņš (1950.- 1952.)

            Marija Melbikse (1952.- 1959.)

            Jānis Gailis (1959.- 1967.)

            Edmunds Vagars (1967.- 1972.)

            Biruta Vālodze (1972.- 1994.)

            Antra Rutka (1994.- 2014.)

            Tālis Zujs (no 2014. gada 1. septembra līdz 2016. gada 23. decembrim)

            Inita Gailīte (no 2017. gada 20. februāra līdz 2017. gada 12. jūnijam)

            Sanija Jasute (no 2017. gada 8. sptembra)
                                                                                        uz augšu

Mūsdienu skola.

        Ar skolas direktores Antras Rutkas un Brocēnu novada domes priekšsēdētāja Arvīda Mētera gādību skolas iekārtojums mainījies. Kopš Brocēnu novada izveidošanās, arvien vairāk līdzekļu tika piešķirts skolas vajadzībām, lai tā veidotos atbilstoši mūsdienu prasībām. Jaunas mēbeles, datori, mācību līdzekļi, grīdas, grāmatas- visu nemaz nevar uzskaitīt! Skola mainījās acīm redzot. Kādreizējā skolniece Laila Štāle savā sacerējumā par šo laiku raksta: "Taču tāpat kā mainās mode, mainījās arī skolas iekšiene un skolas noteikumi. Aiz kalniem tie laiki, kad te varēja tikai iegūt sešu klašu izglītību, jo tagad te var pabeigt visas deviņas klases. Agrāk skola izskatījās drūma un baisa, bet tagad tā ir mājīga, gaiša un silta. Tagad koridorā ir linolejs, agrāk par to sapņot nevarēja, tāpat arī ir mēbeles. Tagad visur ir jauni soli, skapji, jauni krēsli, jauni dīvāni, uz kuriem skolēni var atpūsties. Apaļā zāle izskatās kā Rundāles pilī!
Laiki, kad skolēni uz skolu somā nesa līdz
i tintes pudelīti un grāmatas vākoja ar avīzēm, kad radio un TV nebija, aizgājuši uz neatgriešanos. Datoru zilās acis, laipni mirksķinot, lūdz abās datorklases, lai iegūtu zināšanas ar modero tehnoloģiju palīdzību."
Katra skol
ēnu un skolotāju vēlme kaut ko uzlabot skolas darbā vienmēr tiek īstenota. Esam noskaidrojuši, ka 2006. gadā skolas izdevumiem paredzēti 151 799 lati, 2007. gadā- 183 572 lati, bet izlietoti Ls 213 039, 2008. gadā 264 851 lati. Ļoti daudz līdzekļu izmantoja apkurei, elektrībai, mācību līdzekļiem, arī remontiem u.c. Skolā strādā 2006./2007. m. g.- 19 skolotāji,

                    2007./2008. m. g.-20 skolotāji,

                    2008./2009. m. g.-20 skolotāji. Patīkami, ka mūsu skolu novērtē tie ekskursantu simti, kurus mūsu skolotāji un skolēni vada ekskursijās pa skolu un Remti.
                    2010./2011. m. g. -17 skolotāji. Mūsu skolā jūtama labestība, draudzība, rūpes par katru, kas atvēris skolas smagās durvis un atnācis pēc gaismas turpmākajā dzīvē. Lailas Štāle rakstīja: "Lai manas skolas gaisma apmirdz jauniešu ceļus!'' 

                    2012./ 2013. m. g.-

    Neviens no skolotājiem un skolas darbiniekiem nekad neaizmirsīs 2012. gada 6. augustu, kad no rīta skolā ieradās direktore Antra Rutka un paziņoja, ka ar Brocēnu novada Domes lēmumu mūsu skolai jāpārceļas uz Gaiķu pamatskolu. Visi bija atgriezušies no atvaļinājuma, darbam sāktas gatavot telpas, tādēļ šis paziņojums nāca kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. Vecāki un arī skolotāji domāja, ka varbūt būs iespējams kaut kā novērst šo neparedzēto lēmumu. Bija vecāku kopsapulce, tikšanās ar deputātiem, pat TV bija pieaicināta, bet velti. Domes priekšsēdētāja Mētera kungs bija tik stiprs savos slēdzienos "kā Ķīnas mūris” un izskustināt to nevienam nebija pa spēkam. Pirms tam vairākus gadus skolā nebija bijuši nekādi remonti, jo Brocēnu novada pašvaldība plānoja celt jaunu skolu, tādēļ vecajā pilī lielus līdzekļus nevēlējās ieguldīt. Jaunās skolas projekts arī bija, tika meklēti līdzekļi, bet tālāk par solījumiem neviens netika.

    20. augustā pie skolas piebrauca lielais konteiners, un „sākās Jurģi.” Īsā laikā skolai nepieciešamo aizveda uz Gaiķiem. Neviens nezināja, kad skola atgriezīsies atpakaļ, bet cerēja visi, ka tas notiks drīz. Novada Domes toreizējais vadītājs Mēters solīja, ka Gaiķos skola būs tikai uz remonta laiku. Tomēr notika citādi. Jumtu sāka remontēt septembra pusē   un pabeidza 2013. gada  30. janvārī, bet skolēni ceļu uz Gaiķiem mēroja vēl pusotru gadu. Savādi jau bija- vienā ēkā 2 skolas, bet visu prātīgi un apdomīgi sakārtojot, tā nomācījāmies 2 mācību gadus. Bet Remtē valdīja klusums, tāda pamestības un aizmirstības sajūta. Neierasti, skumji, sāpīgi. Skolā bija palicis saimnieks, dārzniece un muzejs.

    Vairāki skolas pasākumi- Latvijas dzimšanas dienai veltītais koncerts, Ziemassvētku pasākums, Mātes dienas koncerts, Pēdējā zvana pasākums, izlaidums- tomēr notika Remtes kultūras namā.

            2013./ 2014. m. g.- skolēni un skolotāji turpina mērot ceļu uz Gaiķu pamatskolu. Jau vairāki pasākumi- Ziemassvētki, izlaidums u. c. notiek Gaiķos. Skolēni sadraudzējušies, skolotāji saraduši viens ar otru, tomēr visi bijām priecīgi, ka saņēmām ziņu- nākamajā mācību gadā atgriezīsimies Remtes pilī.

                2014./ 2015. m. g.- 1. septembrī atgriežamies mājās. Par direktoru sāk strādāt Tālis Zujs. Turpinām aktīvi darboties Ekoskolu programmā.

                2015./ 2016. m. g.- skolēnus sagaida izremontētas vēstures, angļu valodas, matemātikas klases. Nomainīti 10 logi.

              2016./ 2017. m. g.- skolā mācās 39 skolēni. Ir veikts remonts mūzikas klasē. Bibliotēkā nomainīti logi un radiatori. 2017. gada 20. februārī par direktori sāk strādāt Inita Gailīte. 2017. gada 8. martā notiek skolas akreditācija.

                2017./ 2018. m. g. - skolā mācās 32 skolēni un 20 pirmsskolas grupu audzēkņi. Par direktori sāk strādāt mūsu skolas absolvente Sanija Jasute. Vasarā sākās remonts skolas apaļajā zālē.

                                                                                           uz augšu