Saistošie noteikumi

Brocēnu novada nolikums - saistošie noteikumi

Novada un iestāžu nolikumi

Novada budžets un tā izpildes pārskati

Initiates file download2017. gada plānotie budžeta ieņēmumi un izdevumi (.pdf);

Initiates file downloadIeņēmumu un izdevumu tāme 2017. gadam, kopsavilkums (.pdf);

Initiates file downloadPaskaidrojuma raksts un Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas ziņojums (.pdf);

Initiates file downloadIeņēmumu un izdevumu tāme 2017. gadam, dabas resursu nodoklis (.pdf);

Initiates file downloadIeņēmumu un izdevumu tāme 2017. gadam, autoceļu fonds (.pdf);

Initiates file download2015. gada publiskais pārskats (.pdf)

Saistošie noteikumi

Initiates file downloadBrocēnu pilsētas pludmales un peldvietu lietošanas noteikumi (pdf);

Initiates file downloadSaistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (pdf); 

Initiates file downloadGrozījumi Brocēnu novada pašvaldības 2014.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par kārtību, kādā Brocēnu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītojamajiem uz un no izglītības iestādēm” (.doc); 

Initiates file downloadGrozījums Brocēnu novada pašvaldības 21.11.2012. saistošajos noteikumos Nr.21 „Par koku ciršanu ārpus meža Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”” (.docx);

Initiates file downloadBrocēnu novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi (pdf);

Initiates file downloadPar aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Brocēnu novada administratīvajā teritorijā (pdf);

Initiates file downloadSaistošie noteikumi par Brocēnu novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (pdf);

Initiates file downloadPar tirdzniecību un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Brocēnu novadā (pdf); 

Initiates file downloadPar nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Brocēnu novadā (pdf);

 Initiates file downloadPar ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Brocēnu novadā (2012) (pdf);

Initiates file downloadPar augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Brocēnu novadā (pdf);

Atlīdzības jautājumi

Initiates file downloadAmatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījums pa amatu grupām (.pdf);

Initiates file downloadAmatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (.doc); 

Initiates file downloadInformācija par piemaksām un sociālajām garantijām 2017.gada oktobrī (.docx)

Kārtības

Initiates file downloadPar kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu, nekustamo īpašumu un laukumu nosaukumu, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādes zīmes, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes Brocēnu novadā (.pdf); 

Initiates file downloadPar kārtību, kādā Brocēnu novada pašvaldība sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā (pdf);

Initiates file downloadKārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Brocēnu novadā (pdf); 

Initiates file download"Kārtība, kādā Brocēnu novada pašvaldībā tiek sniegts atbalsts politiski represēto, kara veterānu un invalīdu nevalstiskajām organizācijām" (pdf.)

Izglītība

Initiates file downloadBrocēnu novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un pedagogu apbalvošanas kārtība (pdf); 

Initiates file downloadPar interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu (.docx); 

Initiates file downloadPar līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības sporta programmas (.pdf); 

Initiates file downloadPar interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu (.docx);

Sociālā dienesta saistošos noteikumus var apskatīt sadaļā: Opens external link in new windowSociālais dienests.