Projekti

Projekta nosaukums Kurzeme visiem
Projekta identifikācijas numurs Līguma Nr. 9.2.2.1./15/I/004
Iesniedzējs Kurzemes plānošanas reģions
Kontaktpersona Inga Kalniņa, tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
Partneri Projekta īstenošanā iesaistīti 23 sadarbības partneri, kas pārstāv visas 20 Kurzemes reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) "Kurzeme" un 4 bērnu aprūpes iestādes.
Mērķi un uzdevumi Mērķis: palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības: 1) izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; 2) izstrādāts reģiona deinstitucionalizācija plāns; 3) izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu; 4) nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā; 5) sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti; 6) apmācīti speciālisti; 7) izglītota un informēta sabiedrība
Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Finansējums Projekta kopējās izmaksas: 6285281,00EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (5342488,85 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 942 792,15EUR.
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks
Joma

Sociālais darbs

Administratīvā teritorija Kurzeme
Galvenās aktivitātes

Projekta rezultātā plānots:

 • veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 347 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 416 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 193 institūcijās esošiem bērniem;
 • izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 6 institūciju reorganizācijas plānus;
 • patstāvīgai dzīvei sabiedrībā sagatavot 97 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros;
 • 290 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcās, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības;
 • 439 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un sociālās aprūpes pakalpojumus;
 • veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaits institīcijās;
 • ka, speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.
Aktualitātes

21.03.2017.

Kurzemē sākta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana  projekta „Kurzeme visiem” ietvaros

Kurzemes pašvaldībās sākta sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.

Lai palielinātu Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, projekta „Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes reģionā martā turpinās projekta mērķa grupu pārstāvju individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. Izvērtēšanas rezultātā tiek noteikti un rekomendēti sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi. Ieteiktos un atbalsta plānā iekļautos pakalpojumus personas var saņemt dzīvesvietas pašvaldībā. Šobrīd viena pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) Kurzemē sākusi saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumu.

Vairāk par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu lasīt šeit


20.01.2017.

Kurzemes bērnu namos sākta bērnu vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde 

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir sākta Kurzemes reģiona bērnu namos dzīvojošo bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana, lai izveidotu katra individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu.

Šobrīd Kurzemes reģionā ir 5 bērnu nami jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas: Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunams, Strazdes bērnu nams, Ventspils novada bērnu nams „Stikli”, Ventspils Sociālās aprūpes nams „Selga” un valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Liepāja”, kuros sociālos pakalpojumus saņem nepilni divi simti bērnu (01.01.2016. dzīvoja 172 bērni). Viņu individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi no novembra sākuši īpaši piesaistīti speciālisti - sociālais darbinieks, psihologs un, nepieciešamības gadījumā, ergoterapeits un/ vai fizioterapeits. 

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir  ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, t.sk. bērnu namos esošo personu skaitu.  

Vairāk par bērnu vajadzību izvērtēšanu lasīt šeit.


13.01.2017.

Notikusi projekta partneru kārtējā tikšanās

11.janvārī Kuldīgā projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda tikās ar projekta partneriem - Kurzemes pašvaldību, bērnu namu un Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" pārstāvjiem,  lai pārrunātu projekta aktualitātes un sniegtu atbildes uz jautājumiem, kas radušies projekta ieviešanas laikā.

Projekta vadītājas asistente Sandra Miķelsone-Slava partnerus informēja par nozīmīgākajām projekta ieviešanas aktualitātēm. 

Projekta finanšu vadītāja Evita Taupmane partnerus informēja par situāciju projekta kopējā budžeta izpildē, kā arī atgādināja un akcentēja nosacījumus, kas jāievēro, lai tiktu attiecināti partneru izdevumi.

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa partnerus informēja par paveikto sabiedrības un speciālistu informēšanā. 

Vairāk par projekta partneru kārtējo tikšanos lasīt šeit.


30.11.2016.

Kurzemē sākta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izveide

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros novembra beigās sākta Kurzemes reģionā dzīvojošo bērnu, kuriem ir funkcionāli traucējumi, individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai noteiktu un rekomendētu bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus.

Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanu veic piesaistītu speciālistu komanda, kuru veido sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un, nepieciešamības gadījumā, arī fizioterapeits. Balstoties uz vajadzību izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tiek sagatavots individuāls atbalsta plāns ar konkrētām rekomendācijām gan paša bērna, gan tā vecāku dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Vairāk par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanu lasīt šeit.


04.11.2016.

Kurzemē sākta personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšana

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros septembrī sākta Kurzemes pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem (personas ar GRT), kuriem ir I vai II grupas invaliditāte, individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai palielinātu šo personu iespējas saņemt sabiedrībā balstītus pakalpojumus un veicinātu dzīvi sabiedrībā ārpus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām.

Kopumā individuālās vajadzības paredzēts izvērtēt un atbalsta plānus izstrādāt 347 personām ar GRT, kas ietver gan personas ar attīstības traucējumiem (piem., personas ar autismu, Dauna sindromu, Asbergera sindromu), gan personas ar psihiskām saslimšanām (piem., personas ar depresiju, šizofrēniju, dažādām mānijām). Lielākā daļa no šīm personām šobrīd dzīvo patstāvīgi vai ģimenēs 14 Kurzemes pašvaldībās, bet apstākļiem pasliktinoties, sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu nepietiekamās pieejamības dēļ, tām ir risks nonākt ilgstošas sociālas aprūpes institūcijās. 

Vairāk par personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanu lasīt šeit.


15.09.2016.

Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invalidāti

Līdz 15. oktobrim visos Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos tiek pieņemti iesniegumi no ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, lai uzsāktu individuālu bērna vajadzību izvērtēšanu un sniegtu noteiktus atbalsta pakalpojumus gan bērnam, gan vecākiem projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.

Lai bērns un tā vecāki bez maksas varētu saņemt sev nepieciešamos sociālās rehabilitācijas, rehabilitaloga, psihologa pakalpojumus, kā arī fizioterapiju un iespēju piedalīties izglītojošās atbalsta grupās, vispirms tiks veikta bērnu individuālu vajadzību izvērtēšana. Izvērtēšana notiks, izmantojot individuālā izvērtējuma metodiku,  un to veiks īpaši apmācīti sociālie darbinieki, sadarbībā ar psihologu, ergoterapeitu un pēc nepieciešamības ar fizioterapeitu.

Vairāk par atbalstu ģimenēm lasīt šeit.


19.08.2016.

Sociālie dienesti Kurzemē aicina noteiktas iedzīvotāju grupas pieteikties individuālo vajadzību izvērtēšanai

Vairāk par individuālo vajadzibu izvērtēšanu lasīt šeit.


07.06.2016.

Brocēnu novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus

Brocēnu novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Brocēnu novadā.

Sadarbība projektā ilgs līdz 2022.gadam, tās laikā pakāpeniski ieviešot virkni aktivitāšu, kuras pamatā būs vērstas uz 4 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām:

 1.  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;
 2. pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 3. ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam;
 4. potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm.

Vairāk par jaunajiem sociālajiem pakalpojumiem lasīt šeit.


21.03.2016.

Tiek plānoti jauni sociālie pakalpojumi un atbalsta iespējas Kurzemē

Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstucionalizācijas (DI) process ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. DI Kurzmē tiek īstenots ar ESF līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Projektu ievieš sadarbībā ar 22 partneriem – 19 Kurzemes pašvaldībām, tai skaitā Brocēnu novada pašvaldību, VSAC “Kurzeme” un 4 bērnu namiem. Projekta “Kurzeme visiem” finansējums un tā ietvaros atbalsts pašvaldībām un mērķgrupām būs pieejams līdz 2022. gadam.

Vairāk par projektu un jaunajiem pakalpojumiem lasīt šeit.


Atpakaļ

ēLatvijaE-pakalpojumiValsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrsKNAB