Amatu vakances

Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikums

Pievienots: 03.08.2017

Cienījamie Brocēnu novada iedzīvotāji!

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (turpmāk tekstā – likums) 5. panta pirmo daļu, triju mēnešu laikā  pēc domes ievēlēšanas jāievēl pašvaldības vēlēšanu komisija.

Likuma 6. pants nosaka, ka vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts. Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.

Pamatojoties uz likuma 7. panta pirmo daļu, tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balss­tiesīgiem Latvijas pilsoņiem.

Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām. Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Tādēļ, lūdzam visus vēlēšanu komisijas locekļu pretendentus, kas atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem iesniegt Initiates file downloadpieteikumus par savu kandidatūru Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā: Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, līdz 2017. gada 16. augustam.