Amatu vakances

Brocēnu novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Brocēnu novada Būvvaldes vadītāja amatu

Prasības pretendentam: • Augstākā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds) arhitekta specialitātē; • Būvniecību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana; • Stratēģiska, konceptuāla un radoša domāšana; • Darba organizācijas un vadības prasmes; • Prasme strādāt ar biroja programmām Word, Excel un programmu kas balstīta uz DWG formātu, kā arī zināšanas par BIS sistēmu; • Izpratne par pašvaldības darba organizāciju un dokumentu apriti; • Labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās, strādāt radoši; • Prasmes analizēt, salīdzināt, noformulēt viedokli un vērtējumu; • Teicamas valsts valodas zināšanas. Galvenie amata pienākumi: • Pieņemt, reģistrēt un izskatīt būvniecības pieteikumus un izvērtēt būvprojektus, būvniecības  ieceres; • Plānot, organizēt, vadīt un atbildēt par būvvaldei noteikto uzdevumu izpildi; • Administrē vides veidošanas un attīstības procesu Brocēnu novadā; • Sadarboties ar iestādēm un organizācijām, kas veic plānošanas, būvniecības uzraudzības funkcijas; • Gatavot dokumentus izskatīšanai Būvvaldes un pašvaldības Domes sēdēs; • Savas kompetences ietvaros sagatavot atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem; • Sagatavo ar būvniecības procesu saistītu dokumentāciju un administratīvos aktus; • Atbildēt par Būvvaldes funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām;. • Nodrošināt dokumentu izskatīšanu, glabāšanu un nodošanu arhīvā. Pretendentu pieteikšanās līdz 2017.gada 21.aprīlim plkst. 16:00. Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@broceni.lv vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā: Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851. Atalgojums EUR 894,00

23.03.2017

NVA aicina darba devējus pieteikties pasākumam "Apmācība pie darba devēja"

23.marts 2016.gada Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina darba devēju pieteikumu pieņemšanu dalībai pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Vajadzīgā darbinieka apmācīšanai NVA filiālēs visā Latvijā var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana.  Apmācība pie darba devēja ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas darba devējam pašam ļauj sagatavot vajadzīgo speciālistu. Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Pasākumu „Apmācība pie darba devēja” neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos atbilstoši Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupai. Lai piedalītos pasākumā „Apmācība pie darba devēja”, darba devējam jānodrošina no jauna izveidota darba vieta vai tāda darba vieta, kas bija vakanta vismaz 4 mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Apmācība pie darba devēja, noslēdzot darba līgumu, ilgst 6 mēnešus, un to organizē, ja darba devējs uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas apmācīto darbinieku nodarbināt attiecīgajā profesijā ne mazāk kā sešus mēnešus. NVA darba devējam nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam par pilnu darba laiku proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām: pirmo divu mēnešu laikā tiek maksāti160 eiro mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā - 120 eiro un pēdējos divos mēnešos - 90 eiro. NVA nodrošina arī ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Jāpiebilst, ka viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem. Tāpat NVA apmaksā izdevumus (līdz 28,46 eiro) par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam un piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 711 eiro). Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, bezdarbniekam jānodrošina darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Apmācībā pie darba devēja iesaista NVA reģistrētos bezdarbniekus, kuri atbilst darba devēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām un nav iesaistīti citos NVA nodarbinātības pasākumos. Praktiskajā apmācībā neiesaista tos bezdarbniekus, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā jau ir strādājuši pie attiecīgā darba devēja. Detalizētāka informācija par NVA pasākumu „Apmācība pie darba devēja” atrodama NVA interneta vietnē.

01.12.2016