Jaunumi

Par kopsapulcēm un apsaimniekošanas maksu

Pievienots: 13.03.2017

  SIA “Brocēnu siltums” šobrīd aktīvi informē iedzīvotājus par privatizēto māju pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku valdījumā.

  Dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs ne tikai par savu dzīvokli, bet arī par dzīvokļa īpašumam piederošo domājamo daļu no kopīpašuma. Kopīpašums ir vienots veselums, kurā ietilpst dzīvokļi, koplietošanas telpas, ēkas iekšējie inženiertehniskie tīkli, elektroapgādes sistēma, konstruktīvie elementi, pagrabs, jumts, pamati, dzīvojamai mājai pieguļošā teritorija. Lai dzīvojamā māja saglabātu savas funkcijas un ilgi kalpotu īpašniekiem, vizuāli labi izskatītos, tā obligāti ir jāapsaimnieko un jāpārvalda. Par dzīvojamo māju ir jārūpējas, jāuzrauga, laikus jāveic nepieciešamie remontdarbi. Šobrīd daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, uz pašvaldības pilnvarojuma pamata, apsaimnieko SIA „Brocēnu Siltums”, bet daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki māju var  apsaimniekot paši, veidojot dzīvokļu īpašnieku biedrību, vai arī dot pārvaldīšanas uzdevumu arī turpmāk veikt apsaimniekošanu un pārvaldīšanu uzņēmumam SIA „Brocēnu siltums”. Tāpat var uzticēt šo darbu veikt konkrētai pilnvarotajai personai vai arī dot pārvaldīšanas uzdevumu citam apsaimniekošanas uzņēmumam. Šis lēmums, kurš turpmāk būs mājas apsaimniekotājs ir ļoti svarīgs, tāpēc lūdzam un aicinām dzīvokļu īpašniekus piedalīties izsludinātajās kopsapulcē un aptaujās, aktīvi izlemt šo ļoti svarīgo jautājumu!

  Zemāk uzskaitītas būtiskākās lietas par dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēm:

 • Dzīvokļu īpašnieku lēmumi ir saistoši, ja „par” ir balsojuši vairāk nekā puse no dzīvokļu īpašniekiem, tāpēc kopsapulcē svarīgs ir katrs un ikviens dzīvokļa īpašnieks.

 • Katram dzīvokļu īpašniekam ir tik balsu, cik dzīvokļu īpašumu attiecīgajā mājā viņam pieder. 

 • Dzīvokļa īpašnieks var pilnvarot pārstāvi dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai. Pilnvarai nav jābūt notariāli astiprinātai! Pietiek savu gribu uzrakstīt rakstiski un apliecināt to ar parakstu. Pilnvarot var jebkuru ģimenes locekli, kuram uzticaties, mājas vecāko vai kaimiņu. Pilnvaru varat uzrakstīt uz konkrēto vai vairākām citām kopsapulcēm, norādot termiņu, līdz kuram pilnvara derīga. Pilnvara obligāti būs jāiesniedz apsaimniekotāja pārstāvim.

• Dzīvokļu īrniekiem nav balsstiesību.

  Kopsapulcēs, kuras šobrīd rīko SIA „Brocēnu siltums” pamata jautājums ir katras  dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksa. Būtiskāko apsaimniekošanas maksas daļu veido likumā noteiktās obligātās pārvaldīšanas darbības. Tātad pats nosaukums jau dara zināmu, ka uzņēmums “Brocēnu siltums”, sastādot apsaimniekošanas izdevumu tāmes piedāvājumu, vadīsies tikai un vienīgi pēc valstī noteiktajiem un izdotajiem likumiem un normatīvajiem aktiem. Uzņēmumam obligātās darbības ir obligāti jāveic, savukārt dzīvokļu īpašniekiem šīs darbības obligāti ir jāfinansē.  Obligāto pārvaldīšanas darbību izmaksas ir atkarīgas no daudz un dažādiem aspektiem – apsaimniekojamās platības, mājai pieguļošas teritorijas uzkopjamās un pļaušanas platības, no siltumenerģijas padeves sistēmas, ūdens un kanalizācijas sistēmas uzturēšanas izmaksām, Opens external link in new windowno dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšanas, no dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskā apkopes un kārtējiem remontiem, no daudz un dažādiem citiem izdevumiem, kurus ir noteicis likumdevējs, lai dzīvojamā māja saņemtu pašu nepieciešamāko uzraudzību un attiecīgi kalpotu saviem īpašniekiem.

  Nākamā daļa, kas veido apsaimniekošanas maksu ir atlīdzība par mājas pārvaldīšanu. Atlīdzība par mājas pārvaldīšanu ir pārvaldīšanas pakalpojumu kopums, bez kuriem, apsaimniekojot māju, diemžēl, nevar iztikt. Atlīdzībā par mājas pārvaldīšanu ietilpst, piemēram, finanšu uzskaite, norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem, nodokļu un gada pārskatu sagatavošana, finanšu un grāmatvedības dokumentu veidošana un saglabāšana, juridiskie un lietvedības pakalpojumi, līgumu slēgšana un parādu piedziņa un daudzi citi pakalpojumi, kas jāsniedz pārvaldniekam. Bet atkal – pārvaldniekam jāsniedz šie pakalpojumi, savukārt dzīvokļu īpašniekiem šiem pakalpojumiem jānodrošina finansējums.  Gan obligātās pārvaldīšanas darbības, gan mājas pārvaldīšanas pakalpojumu izmaksas katrai mājai aprēķina dzīvojamās mājas apsaimniekotājs un visa šī aprēķinātā summa tiek izlietota tikai augstākminēto darbu veikšanai, turklāt kopš 2016.gada 1.jūlija tā tiek aplikta ar valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā. 

  Ar nodokli netiek apliktas citas pārvaldīšanas darbības jeb uzkrājums, kura apmēru, lielumu, summu, cik maksāt, atšķirībā no divām  augstākminētajām maksām, dzīvokļu īpašnieki nosaka paši. Uzkrājumam paredzēto naudu uzņēmums glabās atsevišķā katras mājas kontā un dzīvokļu īpašnieki ar šo uzkrāto naudu varēs rīkoties pēc saviem ieskatiem. Dzīvokļu īpašnieki ar balsu vairākumu varēs norādīt, kādiem darbiem un, cik daudz, no uzkrātā tērēt. Jo lielāku summu dzīvokļu īpašnieki savas mājas uzkrājuma kontā iemaksās, jo vairāk remontdarbus mājai varēs veikt. Dzīvojamai mājai nepieciešamie remontdarbi tādi, kā ūdens un kanalizācijas sistēmas stāvvadu un cauruļvadu nomaiņa, siltumapgādes sistēmas cauruļu nomaiņa, skursteņu pārmūrēšana, ventilācijas sistēmas sakārtošana, jumta nomaiņa, koplietošanas telpu logu un durvju nomaiņa un visi citi mājai nepieciešamie remontdarbi un sētas labiekārtošanas darbi notiks tikai un vienīgi no šīs uzkrājuma kontā iemaksātās naudas. Citu pārvaldīšanas darbību jeb uzkrājuma nauda būs atbilstoša dzīvokļu īpašnieku kopības gribai un maksātspējai.

   Tātad, rezumējot visu augstākminēto, dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksu veidos trīs daļas:

1. OBLIGĀTĀS PĀRVALDĪŠANAS DARBĪBAS;

2. ATLĪDZĪBA PAR MĀJAS PĀRVALDĪŠANU;

3. CITAS PĀRVALDĪŠANAS DARBĪBAS JEB UZKRĀJUMS.

 

  Atkārtoti vēršam uzmanību, ka katrai mājai apsaimniekošanas maksa būs citādāka, atbilstoša konkrētās dzīvojamās mājas izmaksu kopsummai. Katra apsaimniekošanas maksas daļa būs atšifrēta rēķinos.

  Ar apsaimniekošanas maksu dzīvokļu īpašnieki netiek sodīti. Apsaimniekošanas maksu tie apsaimniekotājam maksā, lai dzīvotu sakoptā vidē, uzturētu, saglabātu savu dzīvojamo telpu.

  Un visbeidzot - lai dzīvojamās mājas pārvaldīšana būtu pēc iespējas efektīvāka, aicinām izmantot arī dzīvokļu īpašnieku kopības iekšējos resursus, proti, izvirziet savā mājā mājas pilnvaroto pārstāvi vai vecāko, kuram uzticaties un, galvenais, kuram ir interese par to, kas notiek dzīvojamā mājā, kurā dzīvo viņš pats un viņa kaimiņi, kurš, dzīvokļu īpašnieku sniegto pilnvaru ietvaros,  aktīvi uzturēs komunikāciju starp dzīvokļu īpašniekiem un mājas apsaimniekotāja pārstāvi. Praksē ir pierādījies, ka veiksmīgas mājas apsaimniekošanā un pārvaldībā ir savstarpējā atgriezeniskā saite starp dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotāju.

 

 Galvenais atcerēties, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki paši ir savas mājas saimnieki!

 Informāciju sagatavoja SIA „Brocēnu siltums”

 namu pārvaldniece Dace Vītoliņa