Jaunumi

Par paredzētās darbības ”Azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona ”Dūmiņi” darbības paplašināšanu Brocēnu novadā, nekustamajā īpašumā ”Dūmiņi” un nekustamajā īpašumā ”Brikšņi”

Sakarā ar 2018. gada 14. augustā Brocēnu novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu Par paredzētās darbības ”Azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona ”Dūmiņi” darbības paplašināšanu Brocēnu novadā, Brocēnos, nekustamajā īpašumā ”Dūmiņi” (kadastra Nr. 8405 001 0033) un nekustamajā īpašumā ”Brikšņi” (kadastra Nr. 8405 001 0037)” akceptēšanu informējam. Jautājums par azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības paplašināšanu tika skatīts jau 2016. gada 20. janvārī, kad pašvaldības dome nolēma slēgt nomas līgumu ar SIA “Viduskurzemes AAO” par Brocēnu novada pašvaldībai īpašumā esošās zemes gabala “Brikšņi”, kadastra Nr.84050010037, 5.2723 ha platībā Brocēnos, iznomāšanu poligona “Dūmiņi” paplašināšanai.  Pēc zemes vienības iznomāšanas uzņēmums, atbilstoši normatīvajiem aktiem un Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk biroja) lēmumam, uzsāka IVN (ietekmes uz vidi novērtējuma) procedūru. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2016. gada 21. oktobra līdz 2016. gada 11. novembrim. Rakstiskus priekšlikumus Birojā bija iespējams iesniegt līdz 2016. gada 11. novembrim. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā Birojā netika saņemti viedokļi par Paredzēto darbību. Ziņojuma sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2017. gada 21. jūlija līdz 2017. gada 21. augustam.  Ziņojuma sabiedriskā apspriešana klātienē notika 2017. gada 3. augustā Brocēnu novada pašvaldībā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos. Saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokolu, tajā piedalījās 16 dalībnieki, tajā skaitā visas iesaistītās puses, Brocēnu novada pašvaldības un sabiedrības pārstāvji. Klātesošajiem tika sniegta informācija par paredzēto darbību un ietekmju novērtējuma rezultātiem. Klātesošie sanāksmes dalībnieki interesējās par sabiedrības informēšanas nosacījumiem un informēšanas veikšanu, par plānotajiem esošā piesārņojuma ar azbestu apsaimniekošanas risinājumiem darbības vietā, paredzētās darbības tehnoloģiskajiem risinājumiem, plānoto notekūdeņu attīrīšanu un iespējamo piesārņojuma izplatīšanos, tajā skaitā par smaku izplatību apkārtējā teritorijā. Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par Paredzēto darbību Ierosinātājai vai Birojam varēja iesniegt līdz 2017. gada 21. augustam. Arī šajā laikā netika saņemtas pretenzijas un ierosinājumi. Birojs izstrādājot IVN ir ņēmis vērā visas normatīvo aktu prasības, kā arī izvērtējis iespējamos riskus nepieļaujot darbības, kas būtu bīstamas apkārtējai videi.  Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 10. jūlija atzinumā “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības paplašināšanai Brocēnu novadā” ir noteiktas visas arī turpmāk nepieciešamās darbības, lai mazinātu paredzamās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi un iedzīvotājiem.  Pielikumā pievienotajā IVN ziņojumā, konkrēti  6. nodaļā, var iepazīties ar ierobežojumiem un uzdevumiem, kuri uzņēmumam ir saistoši, uzsākot projektēšanas darbus, veicot celtniecību un tālāk uzsākot darbību. Brocēnu novada būvvalde pievērsīs īpašu uzmanību katram ar būvniecību saistītajam procesam, lai nepieļautu nekādas atkāpes no IVN ziņojumā minētā un Valstī normatīvajos aktos noteiktā.  Vides pārraudzības valsts birojs Atzinums Nr. 5-04/8 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu azbesta un azbestu saturošu (bīstamo) un inerto atkritumu poligona “Dūmiņi” darbības paplašināšanai Brocēnu novadā (.pdf)

15.08.2018

Izsludināta pieteikšanās vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu amatiem

2018.gada 6.oktobrī Latvijā notiks Latvijas Republikas 13.Saeimas vēlēšanas un Brocēnu novadā darbosies četri vēlēšanu iecirkņi, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešami 28 vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļi. Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu Nr.21 Par instrukcijas “Par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu pilsētās, novados un pagastos Saeimas vēlēšanām”, pieteikumu veidlapas vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu amatiem varēs saņemt no 2018.gada 07.augusta un iesniegt līdz 2018.gada 17.augustam: • Brocēnu novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā - Lielcieceres ielā 3, Brocēnos; • Blīdenes pagasta pārvaldē -“Ievas”Blīdenes pag., Brocēnu nov.; • Remtes pagasta pārvaldē – “Kantora ēka”, Remtes pag., Brocēnu nov; • Gaiķu pagasta pārvaldē - “Tautas Nams”, Satiķi, Gaiķu pag., Brocēnu nov.  Pieteikuma veidlapa pieejama arī elektroniski – šeit. 2018.gada 6.oktobrī Latvijā notiks Latvijas Republikas 13. Saeimas vēlēšanas un Brocēnu novadā darbosies četri vēlēšanu iecirkņi: • Iecirknis Nr. 805 Brocēnu kultūras centrs - Lielcieceres iela 10, Brocēni, Brocēnu novads.; • Iecirknis Nr. 806 Pārvaldes ēka – “Ievas”Blīdenes pag., Brocēnu novads; • Iecirknis Nr. 807 Kantora ēka – “Kantora ēka”, Remtes pag., Brocēnu novads.; • Iecirknis Nr. 809 Tautas nams – “Tautas Nams”, Satiķi, Gaiķu pag., Brocēnu novads. Par iecirkņa komisijas locekli var kļūt ikviens iedzīvotājs, kurš prot latviešu valodu un kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Vēlēšanu komisijas loceklis nedrīkst būt Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās novada domes deputāts, deputāta kandidāts vai kandidātu saraksta iesniedzējs, kā arī citas vēlēšanu komisijas vai citas iecirkņa komisijas loceklis. Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām, vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji, vai Siguldas novada vēlēšanu komisijas locekļiem. Ja vēlēšanu komisijas kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, savukārt, ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Informāciju sagatavoja: Brocēnu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Evija Lagzdiņa

12.08.2018

Blīdenes pagastā ierīkoti āra trenažieri!

Projekta nosaukums: “Āra trenažieru ierīkošana Blīdenes pagastā” Projekta īstenotājs: biedrība “Laikavots” Projekta numurs: 17-02-AL06-A019.2201-000003 Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas 9180.00 eiro, tajā skaitā 8262.00 eiro ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) LEADER publiskais finansējums, 918.00 eiro Brocēnu novada pašvaldības finansējums. Projekta mērķis: Projekta mērķis ir, sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem, dažādot Blīdenes pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu aktīvās atpūtas zonu ar āra trenažieriem, radot iespēju iedzīvotājiem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, tiek sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstība, panākts draudzīgs kontakts ar līdzcilvēkiem, veicināts veselīgs dzīvesveids, kas atbilst Saldus un Brocēnu novadu sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģijas 2014-2020 mērķim - vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana, teritorijas sakārtošana pakalpojumu un aktivitāšu pieejamībai, uzlabojot lauku dzīves telpu un padarot to draudzīgāku un pievilcīgāku iedzīvotājiem, kas ļaus tiem parūpēties pašiem par sevi, savām ģimenēm un par savas teritorijas attīstību, un Brocēnu novada attīstības programmas 2014-2020 mērķim - pilnvērtīga un sakārtota dzīves vide. Āra trenažieru piegādātājs un uzstādītājs: SIA “Intersports”, laukuma iekārtošanu un sagatavošanu trenažieru uzstādīšanai veica Blīdenes pagasta pārvalde. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

09.08.2018