Jaunumi

ESF projekts "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" Nr. 8.5.1.0/16/I/001

ESF projekts "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" Nr. 8.5.1.0/16/I/001Mērķis:Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Sadarbības partneri:Profesionālās izglītības iestādes (PII) un uzņēmumi (komersants, iestāde, biedrība vai nodibinājums) Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.augustsAtbalsta mērķa grupa: izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmāsPROJEKTA atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas:1. Darba  vidē  balstītu  mācību  īstenošana profesionālajā  izglītībā – uzņēmumā  un  pie amata meistara: Fiksēto izmaksu segšana– līdz 225 EUR apmērā uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā (apdrošināšana pret  nelaimes  gadījumiem,  civiltiesiskā  apdrošināšana,  individuālie  aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);Mainīgo izmaksu segšana– līdz 70  EUR mēnesī uz vienu audzēkni- 100 izglītojamiem gadā (transports un dienesta viesnīca); Kompensācija uzņēmējam par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam izglītojamam– līdz 224.48 EUR mēnesī (1.22 euro/h par 1 audz./mēn.);Kompensācija PII par DVB mācību iesaistītā viena izglītojamā izdevuma pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu- līdz 20.76 EUR par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā. 2. Kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā   vai   sadarbībā   ar  uzņēmēju   profesionālās   vidējās   izglītības   un arodizglītības programmu apguvē:Fiksēto izmaksu segšana– līdz 225 EUR apmērā uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā  (apdrošināšana  pret  nelaimes  gadījumiem,  civiltiesiskā  apdrošināšana,  individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);Mainīgo izmaksu segšana– līdz 80  EUR  mācību  gadā  vienam  izglītojamam  (transports  un dienesta viesnīca);Kompensācija  uzņēmējam par atbilstošas mācību prakses un prakstisko mācību nodrošināšanu – līdz 120 EUR apmērā uz vienu praktikantu vienā iesaistes reizē (14.22 eur/kalendārā ned.)Kompensācija PII par mācību praksē iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājuma veikšanu - līdz 20.76 EUR par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā. Kontaktinformācija: Projekta vadītāja: Jolanta Vjakse, e-pasts: jolanta.vjakse@lddk.lv, 29471150DVB apakšprojekta vadītāja: Sanita Bērziņa, e-pasts:sanita.berzina@lddk.lv, 22338862Prakšu apakšprojekta vadītājs: Andrejs Bušenko, e-pasts:andrejs.busenko@lddk.lv, 28347877

24.08.2017

Pastāsti, kas Tev Latvijā dārgs! Tava fotogrāfija vai komentārs kļūs par daļu no īpašas Latvijas dabas bagātību deklarācijas.

Aicinām Brocēnu novadu piedalīties projektā “Latvijas dabas bagātības”. Projekta ietvaros Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti saplūst fotogrāfijā ar savām īpašajām vietām Latvijas dabā vai arī pastāstīt par to, ko viņiem nozīmē Latvijas dabas bagātības.Priecāsimies, ja projektā piedalīsies arī Brocēnu novada iedzīvotāji, organizācijas un uzņēmumi. Projekta dalībniekiem ir jānofotografējas savā mīļākajā vietā Latvijas dabā, tajā nomaskējoties un ar to pēc iespējas labāk saplūstot.  Fotogrāfiju piemērus var aplūkot projekta mājaslapā: http://www.dabasbagatibas.lv/ Visas iesūtītās dabas bagātības tiks apkopotas īpašā Latvijas simtgades dabas deklarācijā. Jums ir iespēja ar saviem attēliem starp Latvijas dabas bagātībām iekļaut arī Brocēnu novada skaistākās vietas. Attēlus var iesniegt gan projekta mājaslapā, gan publicēt Facebook, lietojot #DabasBagatibas.“Latvijas dabas bagātības” ir nekomerciāls Latvijas simtgades projekts. Tā virsmērķis ir apzināt Latvijas iedzīvotāju dabas bagātības un veicināt publisku diskusiju par to nozīmi mūsdienu Latvijā. http://www.dabasbagatibas.lv/dabas-bagatibas/ Dāvis Landorfs | Projektu vadītājs | Project Manager |Pasaules Dabas Fonds | Elizabetes iela 8-4, Rīga, LV - 1010 | Mob.:  +371 20584460 | Direct: +371 67505646 | Office: +371 67505640 | facebook.com/PasaulesDabas Fonds | www.pdf.lv

22.08.2017

Brocēnu novada notiek jauniešu apmaiņas projekts “Lets go out”

21.augustā sāksies un līdz 29.augustam turpināsies jauniešu apmaiņas projekts “Lets go out”. “Lets go out” ir Jauniešu apmaiņas projekts programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā ” ietvaros, kuru realizē  Saldus jauniešu dome  “Es un mēs” sadarbībā ar  Brocēnu novada pašvaldību un Brocēnu novada Jauniešu centru “Kopā”.     Projekta mērķis -   dot iespēju jauniešiem starptautiskā vidē  iepazīt dažādas āra aktivitātes  un, balstoties uz  personisko pieredzi un kopīgi piedzīvoto, veidot priekšstatu un izpratni par āra aktivitātēm kā iespējamo veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu.  .             Projektu realizē partneri no Latvijas, Spānijas, Jordānijas un Tunisijas lai dotu iespēju jauniešiem kopīgi piedzīvot, pašiem vadīt un pēc tam popularizēt dažādās āra aktivitātes. Projekta dalībnieki būs 24 jaunieši vecumā no 17 – 27 gadiem.   Jauniešu apmaiņas projekta noslēgumā notiks aktivitātes Cieceres ezera pludmalē Brocēnos 28.augustā plkst 14.00.  Uz noslēguma aktivitāti aicināti visi interesenti – varēs iepazīties  ar apmaiņas projekta dalībniekiem, piedalīties viņu organizētajās aktivitātes, iepazīties ar projekta laikā notikušos.      Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.   Projekta vadītāja – Rudīte Muraševa

18.08.2017

Sākas balsošana par Latvijas ainavu dārgumiem

Ainavu ekspertu padome* kopā ar plānošanas reģioniem turpmākam sabiedrības vērtējumam izvirza 243 ainavas Visas Latvijas ainavu dārgumiem pieteiktās ainavas ir izvērtētas, ņemot vērā to vizuālo vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē. Informācija par 243ainavām, kas tiek izvirzītas turpmākam sabiedrības vērtējumam, ir ievietota tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv/. Turpmāko mēnešu laikā no tām ir jāatlasa 50 nozīmīgākās Latvijas ainavas, par kurām Latvijas Nacionālās bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota papildus informācija un gatavota izstāde.    Lai atlasītu 50 nozīmīgākās ainavas, ikviens ir aicināts paust savu viedokli tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv/ no 15.augusta līdz 15.oktobrim! Izvēloties sev nozīmīgākās ainavas, jāņem vērā, ka: -          katra persona ir aicināta savu viedokli paust vienu reizi; -          sev nozīmīgās ainavas var izvēlēties gan no viena reģiona ainavām, gan arī no visiem pieciem reģioniem; -          no katra reģiona jāizvēlas ne vairāk kā 10 ainavas (gadījumos, kad kādā plānošanas reģionā tiks izvēlētas vairāk kā 10 ainavas, par to tiks parādīts paziņojums); -          konsultācijas par balsošanu ir pieejamas publiskajās bibliotēkās un pie vietnē www.ainavudargumi.lv norādītajām kontaktpersonām.   Vienlaikus ar balsošanu visus 243 ainavu dārgumus atbilstoši savas nozares specifikai vērtēs Ainavu ekspertu padomē pārstāvētās institūcijas un organizācijas. Savukārt plānošanas reģioni apkopos sabiedrības un Ainavu ekspertu padomes vērtējumus. Paredzams, ka kopīgais vērtējums par katra reģiona nozīmīgākajiem 10 ainavu dārgumiem būs zināms novembra vidū.   2017. gada nogalē un 2018. gada sākumā par 50 nozīmīgākajām ainavām tiks apkopota papildus informācija, lai atspoguļotu ainavas mainību vairāku desmitu gadu griezumā – gan vēsturisku fotogrāfiju, gan atmiņu stāstu veidā. Savukārt Latvijas jubilejas gadā šie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus.  Katrā reģionā notiks izstāde un diskusija, kurās runās par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākamajās simtgadēs un kas jādara, lai vēlamo mērķi sasniegtu.   *Ainavu ekspertu padomē iekļauti pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Zemkopības un Kultūras ministrijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu apvienības, Reģionālo attīstības centru apvienības, Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības.   

17.08.2017