Jaunumi

“Mobilais jaunatnes darbs Brocēnu novadā”

27.septembrī Brocēnu novada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes pārstāvji un brīvprātīgie jaunieši devās pieredzes braucienā uz Rietavu, Lietuvā, projekta “Mobilais jaunatnes darbs Brocēnu novadā” ietvaros.  Tā kā projekta ietvaros ir plānots organizēt mobilo darbu ar jaunatni Brocēnu novada pagastos, tad braucām iepazīties -  kā šis darba ar jaunatni veids strādā Lietuvā – lai, balstoties uz lietuviešu pieredzi, veidotu aktivitātes pie mums. Lietuvā darba ar jaunatni  sistēma  atšķiras – katrā pašvaldībā ir jaunatnes lietu speciālists, kuru finansē valsts – tāpēc ir gan lielāks valsts atbalsts, gan arī striktāki noteikumi -  jauniešu centru darbībai, gan jaunatnes darbiniekiem, gan arī mobilajam darbam ar  jaunatni.   Mobilais darbs ar jaunatni ir jauns arī Lietuvā. No šī gada mobilo darbu ar jaunatni atbalsta speciāla Lietuvas Valsts programma,  tomēr Rietavas pašvaldība to iesākusi viena no pirmajām jau 2014.gadā projekta ietvaros.  Brocēnu pārstāvji pieredzes braucienā apmeklēja Rietavas jauniešu centru, kurā tikās ar pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu Egidijus Gricius un jauniešu centra darbiniekiem, arī mobilā darba ar jaunatni  veicējiem.  Rietavā mobilo darbu ar jaunatni organizē regulāri 3 – 5 pagastu centros. Sākotnēji tas vairāk bija orientēts uz dažādu aktivitāšu, galvenokārt spēļu piedāvāšanu, bet šogad mobilais darbs ar jaunatni ir orientēts vairāk uz dažādu prasmju apguvi.  Sapratām, ka mobilajā darbā ar jaunatni svarīga ir  vietas un laika izvēle, kā arī aktivitāšu izvēle, piesaistot gan profesionālus jaunatnes darbiniekus, gan brīvprātīgos jauniešus. Ļoti veiksmīga ir pieredze ar animācijas filmiņu veidošanu un āra aktivitātēm.  Brocēnos projekta ietvaros ir paredzēts, ka Brocēnu jauniešu centra “Kopā” darbinieki, piesaistot jomas speciālistus un brīvprātīgos jauniešus, dosies uz Brocēnu novada pagastiem un kopā ar pagastu jaunatnes darbiniekiem organizēs aktivitātes jauniešiem. Pirmās nodarbības  katrā pagastā plānotas šī gada novembrī.  Informāciju sagatavoja projektu speciāliste Rudīte Muraševa Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

04.10.2018

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes

Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros. Projektu realizē Valsts izglītības satura centrs un Brocēnu novada pašvaldība ir sadarbības partneris.Vasarā notika divas nometnes –  vides izglītības nometne “Vabulis” 1.-3.klašu izglītojamajiem Brocēnu vidusskolā un vasaras nometne – Vasaras skola 4.-6.klašu izglītojamajiem Blīdenes pamatskolā. 26.septembrī Brocēnu vidusskolā notika pasākums “Matemātika dabā” novada 3.-4. klašu skolēniem, līdzīgs pasākums notiks arī mācību gada noslēgumā 1.-2.klašu skolēniem. Viens no projekta uzdevumiem ir dot iespēju skolēniem, praktiski darbojoties pārbaudīt - dažādas teorētiskās zināšanas, radīt interesi par pētniecisko darbību Oktobrī un novembrī notiks -  nodarbību cikla “Izdzīvošana 4 gadalaikos”  nodarbība “Rudens”,  divas Talantu skolas nodarbības “Informācijas tehnoloģijas dažādās nozarēs” un nodarbība “Eksperimenti laboratorijās”. Blīdenes  pamatskolā  individuālajam atbalstam piesaistīti  2 pedagogu palīgi un turpina darboties šaha - prāta spēļu pulciņš.Brocēnu vidusskolā, sadarbībā ar SIA “Learn IT” sākusi darboties Jauno programmētāju skola, notiek praktiskas nodarbības ar psiholoģi Artu Zepu, skolēniem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņus – jogas nodarbības, dator- robotikas nodarbības un prāta spēļu nodarbības.  Projektu speciāliste Rudīte Muraševa Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros

04.10.2018

Aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros

Brocēnu novada pašvaldībā turpinās aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Brocēnu novada iedzīvotājiem. Vasaras mēnešos notika brīvdabas vingrošanas nodarbības Brocēnu pludmalē, 2 nometnes “Prieks un veselība kustībā” pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, ekskursija uz Ventspili personām ar invaliditāti   un Veselības diena Blīdenes pagastā. Ir rudens un Brocēnu novada iedzīvotāji ir aicināti apmeklēt dažādas izglītojošas un veselību veicinošas aktivitātes. Septembrī notikušas divas atbalsta grupas personām ar invaliditāti tikšanās  Sociālā dienesta Dienas centrā par tēmu “Veselīgs un sabalansēts uzturs”, vēl viena nodarbība par šo tēmu notiks 18.oktobrī plkst.13.00.  Novembrī tikšanās turpināsies. Nodarbības “Par mieru un harmoniju” vadīs psiholoģe Gunda Pūce. Septembrī atsākās arī tematisku lekciju cikls senioriem Brocēnu pašvaldības bibliotēkā.  Pirmā bija nodarbība “Uzturs un tā ietekme uz dzīves kvalitāti”, bet 23.oktobrī un 1.novembrī plkst. 10.00  būs  tikšanās par tēmu “Psiholoģisko aspektu ietekme uz sirds un asinsvadu veselību”.  Šīs tikšanās vadīs psiholoģe Svetlana Paramonova. Vairākās izglītības iestādēs jau notikušas un vēl notiks veselīga uztura akcijas – 5.septembrī Brocēnu vidusskolā pasākums “Vitamīnu maratons”, 28.septembrī Remtes pamatskolā pasākums “Veselīgie kokteiļi”, 10.oktobrī PII “Varavīksne” – pasākums “Putras diena”, 12.oktobrī PII “Vālodzīte”- “Katru dienu medus karoti vienu!”, bet laikā no 15.-19.oktobrim Blīdenes pamatskolā notiKs akcija “Vesels ēdis”. Plānoti informatīvi semināri sirds – asinsvadu slimību profilaksei –9.oktobrī plkst 18.00 -PII “Mūsmājas”  , 25.oktobrī  - Gaiķu pamatskolā plkst 9.00 un Blīdenes pamatskolā  plkst.12.00. Seminārus organizē Latvijas Sarkanais krusts – to laikāiedzīvotāji varēs noteikt cukura un holesterīna līmenī, izmērīt asinsspiedienu un noklausīties lektores Lindas Kaminskas lekciju par sirds un asinsvadu slimību cēloņiem, profilaksi un rīcību jau esošu slimību gadījumos. Oktobrī  sākušās mandalu zīmēšanas un jogas nodarbības Brocēnu vidusskolā, ar 16.oktobri sāksies peldēšanas nodarbības Remtes pamatskolas skolēniem un novada senioriem,  notiks 3 ārstnieciskās vingrošanas nodarbības Remtē. Visas nodarbības un lekcijas, ja tās nav ļoti konkrētai mērķauditorijai,  ir atvērtas visiem interesentiem, tāpēc aicinu sekot informācijai Brocēnu pašvaldības mājas lapā www.broceni.lv, vai arī sekot afišām. Jāņem vērā, ka projekta mērķauditorijas uzskaitei,  pasākumos dalībnieki tiek reģistrēti un lūgts aizpildīt anketas, kā arī projekta publicitātei pasākumu dalībnieki var tikt fotografēti.  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā”(Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/086) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Informāciju sagatavojusi projektu speciāliste Rudīte Muraševa

04.10.2018

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina pieteikt aktīvākos brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2018”

Tuvojoties Starptautiskajai brīvprātīgo dienai, aicinām Latvijas iedzīvotājus  un organizācijas pieteikt kandidātus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2018”, kas šogad notiek Latvijas simtgades svinību ietvaros. Brīvprātīgie no visas Latvijas tiks godināti 24. novembrī Rīgā, savukārt brīvprātīgos Latgalē godinās 5. decembrī Daugavpilī, Zemgalē – 5. decembrī Jelgavā, Kurzemē - 6. decembrī Liepājā un Vidzemē - 7. decembrī Valmierā.Tiks godināti gada aktīvākie brīvprātīgā darba darītāji un organizētāji, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās nevalstiskās organizācijas un pašvaldības. Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt gan dažāda vecuma cilvēku, gan  organizāciju iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā. Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone : “Brīvprātīgā darba veicējus godināsim jau piekto reizi, šogad - Latvijas valsts simtgadē. Brīvprātīgo kustība Latvijā aug, turklāt arvien vairāk šajā darbā iesaistās cilvēki arī brieduma gados. Kļūt par brīvprātīgo ir lieliska iespēja darīt ko sirdij tuvu, sastapt līdzīgi domājošos, veikt labus darbus stiprākai Latvijai nākamajā simtgadē.” Izvirzīt godināšanai “GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2018” labākos brīvprātīgā darba veicējus vai organizatorus  var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvis. Kandidāts jāpiesaka līdz 2018. gada 26. oktobrim, aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama tīmekļa vietnē http://www.brivpratigie.lv/gadabrivpratigais2018, kurā var iepazīties arī ar godināšanas nolikumu, vai nosūtot to uz e-pastu – info@brivpratigie.lv.  Visus pieteikumus izvērtēs organizatoru izveidota žūrija, kurā būs pārstāvētas vairākas Latvijas nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un valsts institūcijas.  Žūrija izveidos arī vairākas nominācijas brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšanai, bet paši nominanti tiks personīgi ielūgti uz svinīgo godināšanu. NVA brīvprātīgo projekta vadītājs Ints Teterovskis aicina: “Brīvprātīgo kustība Latvijā ar katru gadu pieaug. Brīvprātīgo, bieži vien ne tik pamanītā darbošanās ik dienu dara mūsu visu dzīvi labāku, piesātinātāku. Vai tas ir palīgs grūtā brīdī slimnīcā, vai daudzās stundas dzīvnieku aprūpē, vai arī īpašās sajūtas svētkos - katru dienu simtiem brīvprātīgo velta savu brīvo laiku sabiedrības labā. Sevišķi liela brīvprātīgo iesaiste ir šajā Latvijai tik zīmīgajā jubilejas gadā. Aicinu visus uz brīdi apstāties un atcerēties nesavtīgos brīvprātīgos, kuri Jūs šogad kaut uz mirkli vai visa gada garumā darījuši priecīgākus, laimīgākus, un piesakiet brīvprātīgos Latvijas simtgades Brīvprātīgo godināšanai!” Brīvprātīgā darba veicēju un organizatoru godināšanu “Gada brīvprātīgais 2018” organizē Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Valmieras novada fondu, Izglītības un zinātnes ministriju, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, biedrību “Latvijas Jaunatnes padome”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

02.10.2018