Jaunumi

Par atkritumu pieņemšanu poligonā „Ķīvītes” Lielās talkas laikā

Par atkritumu pieņemšanu poligonā „Ķīvītes” Lielās talkas laikāSIA „Liepājas RAS” informē par atkritumu pieņemšanas kārtību Liepājas reģionālā sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes” Lielās talkas laikā, kas notiks š. g. 22. aprīlī. Lielās talkas laikā savāktie atkritumi tiks pieņemti līdz š. g. 30. aprīlim, saskaņā ar sekojošu kārtību: 1) no pašvaldībās organizētām un saskaņotām talkas vietām atkritumi tiks pieņemti par 25 EUR/tonnā (DRN) + PVN. Rēķins tiks izrakstīts attiecīgai novada pašvaldībai. Visām pašvaldībām, lūdzam iepriekš atsūtīt atbildīgo personu kontaktinformāciju un sarakstu ar transportlīdzekļu reģistrācijas numuriem, kas vedīs talkas laikā savāktos atkritumus uz e-pastu ilze@liepajasras.lv vai saskaņot pa tālr. +371 63459097; mob: +371 26446698. Atvedot uz poligonu atkritumus, jānorāda no kura novada/pilsētas atkritumi tiek vesti un vai tas ir saskaņots ar novada koordinatoru. Neskaidrību gadījumā poligona darbinieki sazināsies ar novada talkas koordinatoru.2) sakopjot privātās teritorijas, iedzīvotāji sašķirotos atkritumus poligonā var nodot bez maksas. Atgādinām, ka šāds pakalpojums uz privātpersonām attiecas pastāvīgi. Lūdzam skatīt informāciju pielikumā, kā arī SIA “Liepājas RAS” mājas lapā: http://liepajasras.lv/lv/pakalpojumi/skiroto-atkritumu-savaksanas-laukums/skiroto-atkritumu-savaksanas-laukums-poligona-kivites/SIA „Liepājas RAS” Valdes loceklis                                              Normunds Niedols

10.04.2017

Par nekustamā īpašuma pirmo izsoli

PAZIŅOJUMS Ar Saldus rajona tiesas 2016. gada 1.jūnija spriedumu civillietā Nr. C34047216 ir pasludināts AS ‘’BETANOL’’ (Reģ. Nr: 48503013355) maksātnespējas process un par administratoru ir iecelta sertificēta administratore Evija Novicāne, sertifikāta Nr. 00530 prakses vietas adrese: Elizabetes iela 63-7, Rīga, LV-1050. Atbilstošs ieraksts maksātnespējas reģistrā veikts 2016. gada 3. jūnijā.  Ņemot vērā Kurzemes apgabaltiesas 2017. gada 2. marta lēmumu civillietā Nr. C34047216, ar šo paziņoju, ka tiek rīkota AS ‘’BETANOL’’ piederošā nekustamā īpašuma pirmā izsole. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums ‘’Pēķi’’, Brocēni, Brocēnu novads, kadastra numurs 84050010038, reģistrēts Saldus rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Brocēnu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000433532. Nekustamā īpašuma sastāvs- zemes gabals ar platību 12,95 ha (kadastra apzīmējums 84050010038). Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena ir 31 400,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis četri simti euro, 00 centi). Izsoles solis noteikts 700,00 EUR (Septiņi simti euro, 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sākas 2017. gada 12. aprīlī plkst. 13:00. Izsole tiks slēgta 2017. gada 12. maijā plkst. 13:00.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 115. panta trešo daļu ‘’Civilprocesa likumā noteiktās tiesu izpildītāja darbības saistībā ar parādnieka mantas izsoli veic administrators.’’ Ar cieņu,  AS ‘’BETANOL’’ administratore

06.04.2017

Sākas darba devēju pieteikšanās dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanā

Darba devēju pieteikšanās notiek no 2017.gada 27. marta līdz 19. aprīlim. “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” norisināsies no 2017.gada 1. jūnija līdz 31. augustam.   Pasākuma mērķis: veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī – 380 eiro pirms nodokļu nomaksas. Finanšu atbalsts darba devējiem pasākuma īstenošanai: 1.     dotācija skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas; 2.     dotācija darba vadītāja darba apmaksai vienas desmitās daļas no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par 1 skolēna darba vadīšanu; 3.     apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm; 4.     apdrošināšana skolēniem pret nelaimes gadījumiem darba vietās. Pasākuma īstenošanai var pieteikties darba devēji, kas atbilst šādām prasībām: 1.     ir reģistrēti saskaņā ar attiecīgo saimniecisko, profesionālo vai cita rakstura darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām; 2.     var nodrošināt vismaz 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas skolēna atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku; 3.     var nodrošināt skolēnam darbu, kas nav saistīts ar paaugstinātu risku skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai; 4.     var nodrošināt kvalificētu darba vadītāju (1 darba vadītājs vada darbu vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem); 5.     var nodrošināt skolēnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā; 6.     var nodrošināt skolēnam vecumā no 18 līdz 20 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā; 7.     atbilst “Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma”prasībām. Darba devējs var pieteikties, iesniedzot pieteikumu pasākumam tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno izveidot darba vietu skolēnam: 1) elektroniski, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu; 2) klātienē NVA filiālē.   Informācija no http://www.nva.gov.lv

06.04.2017

Dabas lieguma „Baltezera purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme

Šā gada 21.aprīlī plkst. 11:00 Brocēnu novada pašvaldībā, Brocēnos, Lielcieceres ielā 3, notiks dabas lieguma „Baltezera purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme. Plānu izstrādā Latvijas Universitāte, adrese: Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga LV 1083. Plāns tiek izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE projekta LIFE15 CCM/DE/000138 – “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas Zemienē” ietvaros. Dabas liegums atrodas Brocēnu novada Brocēnu lauku teritorijā, platība 228 ha. Dibināts 2004. gadā Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā biotopa „Pārejas purvi un slīkšņas” aizsardzībai. Viena no Kurzemē nedaudzajām gludsporu ezerenes atradnēm un reta biotopa – „Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām” vieta. Viena no retajām mušu ofrīdas atradnēm Latvijā un vienīgā trejziedu madaras atradne Kurzemē. Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti par dabas lieguma „Baltezera purvs” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē. Aicināti visi interesenti! Gundega Freimane, EK LIFE projekta "Peat Restore" koordinatore DL „Baltezera purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja

03.04.2017