Jaunumi

Informācija novada iedzīvotājiem

Brocēnu novada pašvaldība teritorija ietilpst Āfrikas cūku mēra (“ĀCM) I  riska zonā. Brocēnu novada pašvaldība ar rīkojumu izveidota komisija  ir  izstrādājusi rīcību plānu ĀCM seku likvidēšanai, kas nosaka,  ja meža apmeklējuma laikā atrodat nobeigušos meža cūku, nekavējoties : 1. Informēt amatpersonas zvanot uz norādītiem  telefoniem: Brocēnos, izpilddirektoram Ainim Bruzinskim,  mob.  20600022,  tel. 63807292;Blīdenē, pārvaldes vadītājai Ligitai Bergai, mob. 29358799;Remtē, pārvaldes vadītājam Krišjānim Valteram, mob. 26338243;Gaiķos, pārvaldes vadītājai Ingai Dreija-Uzulei, mob. 29198001; 26808054vai Saldus PVD dienestam, tel. 63807212, 63807214. 2. Ja tiek ziņots pārvaldēm, tālāk pārvaldes ziņu nodod Saldus  PVD dienestam. 3. Brocēnu novada pašvaldība un pārvaldes nosaka vietu, kur jāaprok beigtais cūku ķermenis, ja nav iespējams sadedzināt vai aprakt atrašanas vietā: Pumpuļu grants bedres, Cieceres pagasts, Blīdene;Rūjas grantsbedres, Remte, Cieceres pagasts;Muižciema karjera, Gaiķi. 4. Brocēnu novada pašvaldība un pārvaldes piesaista tehniku no SIA “Brocēnu ceļš” un SIA “Brocēnu Siltums” par beigto cūku ķermeņa savākšanu. ĀCM novēršanas un draudu novēršanas kārtība ir noteikta ar  17.02.2004. MK not. Nr. 83 “Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība” IEDZĪVOTĀJI !!! Sargājiet novadu, pagastu un cūku turētāju saimniecību no slimībām: Neievediet cūkgaļu un tās izstrādājumus no karantīnas teritorijas!Viesojoties saimniecībā, kur tiek turētas mājas cūkas, neejiet pie tām kūtī!Dodoties mežā, nemetiet pārtikas produktu atkritumus mežā vai ceļmalā!Pēc pastaigas mežā notīriet un nomainiet apģērbu un apavus!Ja uz un no meža esat devies ar velosipēdu vai auto, atgriežoties mājās noskalojiet pārvietošanās līdzekļu riteņus!Neturiet cūkas āra aplokos, tās var kontaktēties ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem!Dzīvnieku kopšanai izmantojiet tikai šim darbam paredzētu apģērbu un apavus, kurus nelietojiet ārpus novietnes!Pie ieejas novietnē nodrošiniet apavu dezinfekciju, novietnē regulāri veiciet tīrīšanu un dezinfekciju!Izvērtējiet, kur stāv pakaiši, ruloni, kur atrodas salmu kaudzes - tie var būt inficēti, ja tiem ir piekļuvušas meža cūkas!Cūkām nedodiet zaļbarību un pagalmos pļautu zāli!Sekojiet cūku veselības stāvoklim un, ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties izsauciet veterinārārstu!Dzīvniekiem jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā (LDC) datu bāzē! Dzīvnieku saslimšanas gadījumā tas atvieglos slimības uzraudzību.Izmaksas, kas saistītas ar rīcību cūku mēra aizdomu gadījumos, tiek segtas no valsts budžetu.

05.09.2017

Brocēnu novada pedagogu augusta konference Brocēnu vidusskolā

30. augustā, īsu brīdi pirms jaunā mācību gada, Brocēnu novada pedagogi pulcējās Brocēnu skolā savā kārtējā konferencē. Šī diena bija svētku diena visiem skolotājiem, bet jo īpaši jau  9 jaunajiem kolēģiem, kuri darbu uzsāk mūsu novadā  vai nu pēc augstskolas beigšanas, vai pārnākot darbā no citiem novadiem. Pirmais mācību gads Remtes pamatskolas direktores amatā šogad būs Sanijai Jasutei, savukārt Gundega Vorobjova ir uzsākusi darba gaitas Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļā. Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu paldies tika teikts Blīdenes skolas direktorei Rasai Dirvēnai, izglītības metodiķei Laurai Miķelsonei, interešu izglītības metodiķei Antrai Rokolei. Brocēnu Izglītības nodaļas speciāliste Inesa Role  pedagogiem vēlēja,  lai pietiek iedvesmas, enerģijas un mīlestības katrai dienai un katram bērnam šajā mainīgajā un dinamiskajā laikmetā, kad aizsākusies jauna pieeja-  kompetenču pieeja-  mācību procesā.Ar mīlestību un sirds siltumu piesātināta bija Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Solvitas Dūklavas uzruna, kurā viņa, sveicot novada pedagogus, aicināja paturēt prātā, ka, neskatoties uz jaunajām pārmaiņām izglītībā, ir kāda mūžam nemainīga vērtība, kas ir pāri pār visiem priekšrakstiem un noteikumiem, un tas ir bērns, katrs ar savām spējām un īpašo talantu.Konferences 2. daļā skolotāji darbojās mācību priekšmetu apvienībās, plānojot darbu jaunajā mācību gadā, pie  pirmsskolas un pamatskolas pedagogiem viesojās Agrita Miesniece, vecākā eksperte pirmsskolas mācību satura izstrādē, un runāja par kompetenču pieeju mācību procesā. Pozitīvu enerģijas lādiņu konferences dalībnieki guva, noklausoties  Haralda Burkovska atraktīvo priekšnesumu – lekciju ”Laimes dimensijas”, kā arī klausoties dziesmās Elīnas Kazākas un  Rinalda Heringa izpildījumā.Informāciju sagatavoja Gundega Vorobjova, Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļas plānotāja

04.09.2017