Jaunumi

Brocēnu novada Jauniešu centrā ‘’Kopā’’ gadu darbosies Eiropas Brīvprātīgais no Spānijas

15. jūlijā tiek uzsākts Eiropas Brīvprātīgā darba projekts ‘’Music in you!’’ , kura ietvaros Jauniešu centrā ‘’Kopā’’ gadu darbosies un dažādās aktivitātēs jauniešus iesaistīt aicinās brīvprātīgais no Spānijas – Juan Pedro Escobedo García. Pirmās nedēļas laikā, brīvprātīgais paspējis iejusties, kopā ar jauniešiem spēlējis dažādas spēles, gatavojis spāņu tapas de patatas, kā arī viesojies Saldus pamatskolā, kur nometnes bērniem vadījis spāņu rotaļas.Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem doties uz ārvalstīm un veikt sabiedrībai noderīgu darbu 2 līdz 12 mēnešus kādā organizācijā, gūstot sev jaunas prasmes un pieredzi. Arī Brocēnu jaunieši var izmantot šādu iespēju, sazinoties ar Brocēnu Jauniešu centra darbiniecēm. Tā kā Juans Brocēnos būs gadu, aicinām arī citas organizācijas, skolas aicināt viņu pie sevis, lai jauniešiem vadītu dažādās nodarbības, vai vienkārši kopā pavadītu laiku. Nodarbības var būt dažādas – skolām, informācija par Spāniju, programmu Erasmus+ un Eiropas Brīvprātīgo darbu u.c. Brīvprātīgais labi gatavo ēst, tā kā arī šis var būt veids, kā iepazīties ar vietējiem jauniešiem. Ja vēlaties brīvprātīgo iesaistīt sevis organizētā pasākumā, vai uzaicināt ciemos pie saviem jauniešiem, rakstiet ifismeistere@gmail.com , vai zvaniet 20413094 (Ilzei)Informāciju sagatavoja: Brocēnu novada Jauniešu centra ‘’Kopā’’ jaunatnes lietu speciāliste Ilze Fišmeistere Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

20.07.2017

CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai studijām inženierzinātnēs

Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” izsludina pieteikšanos stipendijai studijām inženierzinātņu programmās kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadus ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā Stipendijai var pieteikties Brocēnu un Saldus novada vidējās izglītības iestāžu absolventi, kuri vēlas studēt inženiertehniskās zinātnes pilna laika klātienes studijās jebkurā no Latvijas akreditētajām augstskolām. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās, matemātikā un angļu valodā jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos ir jābūt sekmīgam vērtējumam. Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija, kurā darbojas pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, būvmateriālu ražošanas uzņēmuma „CEMEX” un Brocēnu un Saldus novadu pašvaldībām, izvērtēs pretendentus pēc vairākiem kritērijiem: sekmes mācībās, skolas sniegtais raksturojums, pretendenta prezentācija par karjeras veidošanu dzimtajā novadā un intervijas rezultāti. Papildus tiks ņemti vērā olimpiāžu rezultāti un dalība interešu izglītības pulciņos. Katru gadu stipendiju iegūst viens skolēns, kuram CEMEX Iespēju fonds apmaksā mācību maksu, kā arī nodrošina ikmēneša stipendiju 100 EUR apmērā visu studiju laiku (atkarībā no studiju programmas garuma).  Savukārt uzņēmums „CEMEX” stipendiātam nodrošina apmaksātu mācību praksi vasaras mēnešos. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017.gada 14.augusts. Atbalstāmo studiju programmu saraksts un vērtēšanas kritēriji aprakstīti stipendiju programmas nolikumā, kas pieejams fonda mājas lapā: http://www.cemexiespejufonds.lv. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar fonda vadītāju Mairitu Blūmu – e-pasts: mairita.bluma@ext.cemex.com, tālr. 20628802.

17.07.2017

Likumības pārbaužu sistēmas kopsavilkums, saskaņā ar FSC-STD-40-005 v3-0 prasībām

Uzņēmums: AS “PATA Saldus” Juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801 Publicēšanas datums:  30.06.2017.   Uzņēmums AS “PATA Saldus” iegādājas sertificētus un paškontrolētus kokmateriālus no Latvijas. Uzņēmuma  pašpārbaudes programmā iekļauti un tālākai izvērtēšanai pakļauti  piegādātāji un to apakšpiegādātāji – mežsaimniecības uzņēmumi un tirdzniecības uzņēmumi. AS “PATA Saldus”, saskaņā ar standarta prasībām ir ieviesusi Likumības pārbaudes sistēmu (-turpmāk tekstā LPS) piegādātāju un apakšpiegādātāju izvērtēšanai pirms kokmateriālu piegādēm. LPS tiek aktualizēta un pārskatīta ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Uzņēmums LPS pārskatā iekļauj  visas izmaiņas riska vērtējumos un kompānijas izvēlētajos kontroles pasākumos. LPS procedūrā iekļauta informācija par materiālu apkopošanu par izcelsmi un piegādes ķēdēm;  riska novērtējumi izcelsmei un piegādes ķēdēm, kā arī  noteikti riska mazināšanas – kontroles mehānismi, identificētajiem sajaukšanās riskiem piegādes ķēdē. Saskaņā ar standarta FSC-STD-40-005 V3-0 prasībām, uzņēmums, kas iegādājas nesertificētu un paškontrolētu koksni nodrošina noteiktu datu publisku pieejamību, skat zemāk. :  Kompānijas nosaukums AS “PATA Saldus” FSC COC sertifikāta numurs TT-COC-002497     Atbildīgais par sūdzību izskatīšanu (atbildīgās personas kontaktinformācija un amats) Andris Krastiņš Valdes priekšsēdētājs Tel. +371 29249106 vai 63807072   Sūdzību iesniegšanas kārtība   Uzņēmums reaģē uz sūdzībām saskaņā ar standarta prasībām un uzņēmuma iekšējo procedūru “Sūdzību izskatīšanas un problēmu novēršanas kārtība”. Riska vērtējuma kopsavilkums     Izcelsmes apgabala apraksts Latvija Pielietojamais riska vērtējuma veids (NRA, CNRA vai vienkāršotais) Uzņēmuma riska novērtējums (saskaņā ar Global Forestry Registry) Riska vērtējuma kopsavilkums   Apakškategorijas Izcelsmes apgabala kopējais riska novērtējums ☐Nenoteikts (Nenoteikta riska izvērtējumu skatīt zemāk) ☒Zems 1.      Nelikumīgi izstrādāta koksne Kopējais riska vērtējums: ☐Nenoteikts ☒Zems   Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami) Click here to enter text.   1.1.   ☐Nenoteikts ☒Zems 1.2.   ☐Nenoteikts ☒Zems 1.3.   ☐Nenoteikts ☒Zems 1.4.   ☐Nenoteikts ☒Zems 2.      Mežizstrāde pārkāpjot tradicionālās un cilvēktiesības Kopējais riska vērtējums: ☐Nenoteikts ☒Zems   Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami) Click here to enter text.   2.1.☐Nenoteikts ☒Zems 2.2.☐Nenoteikts ☒Zems 2.3.☐Nenoteikts ☒Zems 2.4.☐Nenoteikts ☒Zems 2.5.☐Nenoteikts ☒Zems 3.      Mežistrāde, kuras laikā tiek apdraudētas īpāši aizsargājamas dabas teritorijas Kopējais riska vērtējums: ☐Nenoteikts ☒Zems   Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami) Click here to enter text.   3.1. ☐Nenoteikts ☒Zems 3.2. ☐Nenoteikts ☒Zems 4.      Mežizstrāde vietās, kuras tiek pārveidotas par plantācijām vai turpmāk netiks izmantotas mežsaimniecībai Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami) Click here to enter text.   4.1. ☐Nenoteikts ☒Zems 5.      Mežsaimniecība teritorijās, kurās tiek audzēti ģenētiski modificēti koki Veiktie kontroles pasākumi (ja piemērojami)      5.1. ☐Nenoteikts ☒Zems Kopsavilkums par konsultācijām ar iesaistītajām pusēm ☒N/A konsultācijas netika veiktas   Konsultāciju kopsavilkums sastādīts atbilstoši FSC-STD-40-005 V3 B pielikumam   Kontroles pasākumi netika veikti, jo visās kontrolētās koksnes kategorijās noteikts zems risks.   Kopsavilkums par ekspertu piesaisti ☒N/A Eksperti netika piesaistīti Informācija par ekspertu piesaisti (viena vai vairāku) kontroles pasākumu izvērtēšanas procesā saskaņā ar FSC-STD-40-005 V3 C pielikumu     Piezīme: individuālu ekspertu gadījumā jāiekļauj eksperta vārds, izglītība, eksperta sertifikāta numurs (ja piemērojams) un viņu sniegtā pakalpojuma darbības sfēra. Izmantojot publiski pieejamus ekspertu slēdzienus, jānorāda attiecīgie dokumenti, no kuriem citēts. Kontroles pasākumi netika veikti, jo visās kontrolētās koksnes kategorijās noteikts zems risks. Lauka pārbaužu kopsavilkums (veikts kontroles pasākuma ietvaros) ☒N/A Lauka pārbaudes netika veiktas Kompānijas veikto lauka pārbaužu (kas veiktas pašpārbaudes ietvaros, lai identificētu neatbilstības) kopsavilkums. Konfidenciālas informācijas nenorādīšanas gadījumos uzņēmumam jāpamato iemesls.     Piezīme: Informācijas konfidencialitāte var tikt noteikta atbilstoši nacionālajai likumdošanai, kuras ietvaros uzņēmums darbojas. Komerciāli jutīga informācija un konkrēti zemes īpašnieku vārdi var tikt uzskatīti par konfidenciāliem. Lauka pārbaudes ieguves līmenī netika veikti, jo visās kontrolētās koksnes kategorijās noteikts zems risks. Lauka pārbaudes piegādātāja objektā uz šo brīdi nav veiktas. FSC Controlled Wood Ieinteresēto pušu informēšana Risk Assessment_Latvia_EN 2017

11.07.2017

Pabeigta bērnu ar invaliditāti vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemē

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 277 bērniem ar invaliditāti ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. Tie ietver informāciju un rekomendācijas par bērnam un viņa ģimenei nepieciešamo atbalsta apjomu dzīvei sabiedrībā, tai skaitā nepieciešamajiem sabiedrībā balstītiem sociāliem un vispārējiem pakalpojumiem.  Pieteikties bērna vajadzību izvērtēšanai varēja no 2016. gada augusta līdz pat 2017. gada janvārim jebkurā Kurzemes pašvaldības sociālajā dienestā un kopumā tika saņemti 322 iesniegumi. Speciālistu komanda (sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un/vai fizioterapeits) ar bērniem tikās laika posmā no 2016. gada novembra līdz pat 2017. gada aprīlim. Diemžēl ne visi bērni, kuri tika pieteikti vajadzību izvērtēšanai, dažādu iemeslu dēļ procesā varēja iesaistīties. Vislielākais vajadzību izvērtēšanai pieteikto bērnu skaits bija Liepājas pilsētā, Saldus un Talsu novados, Ventspils pilsētā un Aizputes novadā. Viens no galvenajiem secinājumiem pēc pusgadu ilgā vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes procesa noslēguma ir ģimeņu, kurās aug bērni ar invaliditāti, nepietiekamās zināšanas par iespējamo atbalstu no pašvaldības un valsts gan dažādu pakalpojumu, gan materiāltehnisko līdzekļu veidā. Tāpat vajadzību izvērtēšanā iesaistītie speciālisti norādījuši uz vairāk nekā 40 dažādiem sabiedrībā balstītiem sociāliem un vispārējiem pakalpojumiem, kuru pieejamība Kurzemē būtu vēlama bērnu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šobrīd speciālistu izstrādātie atbalsta plāni ir nodoti gan ģimenēm, gan atbilstošajām pašvaldībām, lai tās savā teritorijā varētu plānot attīstīt nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus. Atbalsta plānos rekomendētie pakalpojumi apkopotā veidā ir nodoti arī Kurzemes deinstitucionalizācijas plāna izstrādātājiem, lai Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā plānotu nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos un vispārējos pakalpojumus un to pieejamību. Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir  ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.   Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv Informāciju sagatavoja: Inese Siliņa projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste inese.silina@kurzemesregions.lv

30.06.2017

Medicīniskās palīdzības saņemšana ģimenes ārstu protesta laikā

Ņemot vērā to, ka daļa ģimenes ārstu ir apstiprinājuši dalību protesta akcijā, kuras laikā no 3. jūlija nenodrošinās līgumu izpildi par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, lai arī ir izskanējis aicinājums protesta akciju atlikt līdz 22. jūlijam, Nacionālais veselības dienests (NVD) sniedz informāciju iedzīvotājiem par veselības aprūpes saņemšanas iespējām gadījumā, ja iedzīvotāja ģimenes ārsts piedalās akcijā un pakalpojumus nenodrošina.Ja nepieciešami ģimenes ārsta pakalpojumi, NVD aicina iedzīvotāju vispirms sazināties ar sava ģimenes ārsta praksi, lai noskaidrotu, vai ģimenes ārsts sniegs valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus pēc 3. jūlija plkst. 12:00.•Ja nepieciešams medicīniska rakstura padoms vienkāršu saslimšanu gadījumos (saaukstēšanās, galvassāpes, kakla un ausu sāpes, vemšana, caureja un nelielas traumas), iedzīvotāji visu diennakti varēs zvanīt uz valsts Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. •Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību primāri varēs saņemt pie dežūrārstiem, kuri sniegs medicīniskas konsultācijas ģimenes ārsta kompetences ietvaros, savukārt lauku reģionos – feldšerpunktos. Protesta laikā dežūrārstu darbs tiks organizēts arī dienas laikā. Savukārt gadījumā, ja tie nav pieejamā attālumā, iedzīvotāji ar sūdzībām varēs vērsties arī steidzamās medicīniskās palīdzības punktos un slimnīcu uzņemšanas nodaļās. Jaundzimušo un bērnu vakcinācijas gadījumā būs iespējams vērsties pie dežūrārstiem vai pediatriem, lai saņemtu rekomendācijas par paredzēto vakcināciju veikšanas iespējām. Vakcinācija tiks īstenota vakcinācijas kabinetos. Ārstniecības iestādēs tiks paplašināts to ārstniecības personu loks, kas protesta laikā drīkstēs izrakstīt pacientiem valsts kompensējamo medikamentu receptes. •Akūtos gadījumos – piemēram, traumu, hronisku slimību paasinājuma un citos gadījumos – medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem sniegs steidzamās medicīniskās palīdzības punktos (ārpus Rīgas) un slimnīcu uzņemšanas nodaļās. Ja tiek plānots patstāvīgi doties uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu, pirms došanās (ja tas ir iespējams), ieteicams ar slimnīcu sazināties par palīdzības saņemšanas iespējām atbilstoši pacienta veselības stāvoklim. Piemēram, ir slimnīcu uzņemšanas nodaļas, kurās var vērsties, ja ir aizdomas par kaula lūzumu, savukārt citās var vērsties, ja gūti ķermeņa apdegumi. •Dzīvībai kritiskos gadījumos jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – 113.Detalizēta informācija par to, kur vērsties, ja nepieciešama medicīniskā vai cita palīdzība, bet ģimenes ārsts nav pieejams, atrodama NVD mājaslapas www.vmnvd.gov.lv un NVD profilos sociālajos tīklos Twitter un Facebook. NVD mājaslapā ir pieejama arī speciāli izveidota interaktīva karte ar informāciju, kur iedzīvotājiem vērsies pēc palīdzības akūtos gadījumos. Informāciju sagatavoja:    Agnese JasenovičaNacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietnieceTālr.: 67043787

30.06.2017

VUGD pastiprināti pārbaudīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Sakarā ar šā gada jūnijā Londonā notikušo ugunsgrēku daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kā arī ņemot vērā to, ka Latvijā liela daļa ugunsgrēku izceļas tieši daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izlases kārtībā organizēs ugunsdrošības pārbaudes dzīvojamās mājās.Ik gadu vidēji ap 1400 ugunsgrēku izceļas tieši daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās un dzīvokļos, kur visbiežāk degšana konstatēta virtuvēs, dzīvojamās telpās vai guļamistabās, ēku kāpņu telpās, kā arī dūmvados vai atkritumu tvertnēs. VUGD atgādina, ka dzīvojamo māju īpašniekiem ir ne tikai jārūpējas par sava īpašuma ugunsdrošību, bet arī par to, lai koplietošanas telpās esošās ugunsaizsardzības sistēmas būtu darba kārtībā. Lai pārbaudītu ugunsdrošības prasību ievērošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī ņemot vērā traģisko ugunsgrēku Londonā un Latvijā notikušos ugunsgrēkus daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, VUGD izlases kārtībā visā Latvijā līdz šā gada 15.septembrim veiks ugunsdrošības pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Rīgas pilsētā tiks pārbaudītas 12 stāvu un augstākas daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Toties pārējās republikas pilsētās (Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī) – 6 un vairāk stāvu ēkas. Savukārt, novados – izlases kārtībā ugunsdrošības pārbaudes tiks veiktas 3 stāvu un vairāk stāvu ēkās.Ugunsdrošības pārbaužu laikā izlases kārtībā tiks apzinātas tās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurām veikta siltināšana. Tāpat ugunsdrošības pārbaužu laikā tiks pievērsta uzmanība tam, vai iedzīvotāji ir iepazīstināti ar daudzīvokļu dzīvojamo māju ugunsdrošības instrukciju, un ēkas ugunsaizsardzības sistēmu darbspējai un evakuācijas ceļu atbilstībai, piemēram, vai gaiteņos un kāpņu telpās nav novietoti materiāli un priekšmeti, vai durvis uz kāpņu telpām ir brīvi atveramas un tās ir aprīkotas ar pašaizvēršanas mehānismiem, atklāto zonu uz dūmaizsargātām kāpņu telpām iestiklošanai un tamlīdzīgi VUGD aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekus brīvprātīgi pieteikt ugunsdrošības pārbaužu veikšanu to apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Informāciju par ugunsdrošības pārbaužu veikšanu var nosūtīt attiecīgajā teritorijā esošajai VUGD struktūrvienībai vai arī VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldei uz e-pastu: uup@vugd.gov.lv.Plašākai informācijai:Inta ŠabohaVUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļaTel. 67075871, 27098250 prese@vugd.gov.lv 

30.06.2017