Jaunumi

Zemes fonda īpašumu portfelis sasniedzis 5000 hektārus; pieaug reversās nomas darījumu īpatsvars

Attīstības finanšu institūcijas ALTUM pārvaldītais Zemes fonds kopš darbības sākuma ir iegādājies 290 īpašumus 5000 hektāru platībā, darījumos kopumā ieguldot 13,2 miljonus eiro. Šogad darījumos plānots ieguldīt aptuveni 10 miljonus eiro. Pēdējā pusgada laikā Zemes fonda īpašumu portfelī būtiski pieaudzis reversās nomas darījumos iegādāto īpašumu īpatsvars. Šā gada aprīlī tas veidoja jau 12% no fonda īpašumiem. Kopumā pieprasījums pēc Zemes fonda pakalpojumiem saglabājas stabili augsts ar pieaugošu tendenci. Šogad 1. ceturksnī Zemes fonds veicis jaunus darījumus 2 miljonu eiro apmērā, iegādājoties 640 hektārus. Tas ir par 28% vairāk nekā pagājušā gada 1. ceturksnī platību ziņā un par 66% vairāk ieguldīto resursu ziņā. Būtiski, ka privātpersonas, pārdodot zemi fondam, saskaņā ar likumu tiek atbrīvotas no 20% Iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Ina Alksne, ALTUM Zemes fonda vadītāja: “Šobrīd 99% no mūsu iegādātajiem īpašumiem jau ir iznomāti lauksaimniecības vajadzībām, faktiski visi iegādātie īpašumi ātri atgriežas darbībā. Kopš reversās nomas pakalpojuma ieviešanas pērnā gada rudenī, zemes īpašnieki fondam ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām pārdevuši 600 hektārus lauksaimniecības zemes. Šajos darījumos esam ieguldījuši 1,9 miljonus eiro. Redzam, ka lauksaimnieki novērtē un izmanto iespēju ar reversās nomas palīdzību saimniecībai ne tikai iegūt tālākai attīstībai nepieciešamos finanšu resursus, bet arī to, ka līgums paredz skaidrus un pārskatāmus nosacījumus – noslēdzot reversās nomas darījumu, uzreiz tiek noteikta zemes atpakaļpirkuma cena un termiņš, kā arī noslēgts zemes nomas līgums.” Aktīvākais reģions darījumu ziņā kopumā un arī reversās nomas darījumos ir Zemgale – līdz aprīļa vidum fondam ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām pārdoti 24 īpašumi Zemgalē, to kopējā platība ir 300 hektāri. Kopumā zemākā aktivitāte joprojām ir Latgalē, turklāt tur liela daļa piedāvāto īpašumu ir iegādei neatbilstoši, jo ir ilgstoši nekopti un aizauguši, un to iegāde fondam būtu saimnieciski neizdevīga, vai arī tādi, kuri īpašuma sastāva dēļ aktīvai lauksaimnieciskai darbībai nav piemēroti. Zemes fonda iegādātās platības pa reģioniem: Zemgale – 2071 hektāri, Kurzeme – 942 hektāri, Vidzeme – 825 hektāri, Rīgas reģions – 725 hektāri, Latgale – 437 hektāri. Zemes fonds darbojas kopš 2015. gada jūlija. Tas pērk nekustamos īpašumus visā Latvijas teritorijā, kas atbilst noteiktiem kritērijiem. Fonds pērk īpašumus par cenām, kas nepārsniedz vidējās cenas tirgū līdzvērtīgai lauksaimniecības zemei attiecīgajā novadā un pagastā. Pagājušā gada novembrī fonds sāka piedāvāt reversās nomas pakalpojumu. Informācija par ALTUM Zemes fondu: https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/zemes-fonds-1/ Par ALTUM Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

23.04.2018

Pasākumi izglītības jomā aprīlī

Aprīļa sākumā Talsos notika Kurzemes reģiona  koru skate, kurā   Brocēnu vidusskolas 5.-9. klašu koris (diriģente Ināra Bērziņa, koncertmeistare Simona Radoviča) ieguva 1.pakāpi un kļuva par  piekto labāko  kori  Kurzemē! Vairākus pasākumus organizēja novada Izglītības nodaļa, nozīmīgākie no tiem  - Brocēnu novada bērnu un skolēnu  tautas deju kolektīvu skate/atskaites koncerts un skolēnu pētniecisko darbu noslēguma pasākums. Tautas deju kolektīvu skatē piedalījās 6 novada deju kolektīvi: ”Dzirkstulis”(5.-9. kl.) un “Dzirkstele”(7.-12.kl.) no Brocēnu vidusskolas, vadītāja Ieva Vorobjova; Brocēnu kultūras un izglītības centra deju kolektīvi “Dzirkstelēni”(1.- 6. kl.) - vadītāja Linda Medne un “Pumpuriņi”( 3-6 –gadīgi pirmsskolas bērni)- vadītāja Māra Neimane; Blīdenes kultūras nama deju kolektīvs “Bitītes”(1.-2.kl.) - vadītāja Kristīne Šampiņa un Blīdenes pamatskolas 5.-9. klašu skolēnu deju kolektīvs - vadītāja Sanita Šampiņa- Bergmane. Atskaites koncertā  piedalījās 2 deju kolektīvi no Gaiķu pamatskolas “Imula”( 3.-8. kl.) un ”Imuliņa”(1.-3.kl.), vadītāja Dzintra Bērtulsone. Kopējais dejotāju skaits – 118. Žūrijas augstāko novērtējumu – 1. pakāpes diplomus -  ieguva 2 deju kolektīvi: Blīdenes kultūras nama deju kolektīvs “Bitītes” un Blīdenes pamatskolas 5.-9. klašu skolēnu deju kolektīvs.  2. pakāpes diplomu ieguva Brocēnu kultūras un izglītības centra deju kolektīvs “Pumpuriņi”,  bet 3. pakāpe tika piešķirta  Brocēnu vidusskolas deju kolektīviem  “Dzirkstulis” un “’Dzirkstele”, kā arī  Brocēnu kultūras un izglītības centra deju kolektīvam  “Dzirkstelēni”. Savukārt 11. aprīlī notika skolēnu pētniecisko darbu noslēguma pasākums, kurā savus darbus prezentēja  labāko pētniecisko darbu autori, kuri savās skolās bija guvuši visaugstāko novērtējumu. Tie bija  novada sākumskolas  un 8. klašu skolēni. Pētījumu tēmas – daudzveidīgas, interesantas, pat arī ar praktisku pielietojumu. No Brocēnu vidusskolas savus darbus prezentēja 13 sākumskolas un 10 pamatskolas  skolēni, no Blīdenes pamatskolas – 7 skolēni, Gaiķu pamatskolas - 3, no Remtes pamatskolas – 2  skolēni. Skolēni saņēma arī Brocēnu novada pašvaldības un Izglītības nodaļas sarūpētu dāvanu, proti,  Ventspils augsto tehnoloģiju parka SIA Aspired  radoši izglītojošās  nodarbības “Spīdīgais mošķis” – sākumskolas skolēniem un “Nopelni miljonu ar elektrisko spuldzīti”- pamatskolas 8. klašu skolēniem. Informāciju sagatavoja Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļa

23.04.2018

Uzsākta būvdarbu izpilde projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) īstenošana

Informējam, ka ir uzsākta būvdarbu līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos” izpilde. Būvdarbu veicējs - Pilnsabiedrība “WesLat” sākotnēji veiks ūdensvada izbūvi Upes un Kalna ielās, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi, kā arī kanalizācijas izbūvi Upes ielā. Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu apbraukšanas iespējām. Māju īpašniekiem aicinām būt aktīviem un izmantot iespēju pieslēgties pie jaunizbūvētajām komunikācijām, par pieslēguma risinājumu pirms tam vienojoties ar SIA “Brocēnu siltums”. Informējam, ka pieslēgšanās pie jaunizbūvētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tiks veikta pēc visu būvdarbu izpildes, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskās pārbaudes un dezinfekcijas. Atbilstoši noslēgtajam līgumam, būvdarbus plānots pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā, līdz 2018. gada 5. decembrim Kopumā projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros paredzēts veikt kanalizācijas tīklu, pieslēgumu un sūkņu stacijas izbūves darbus, nodrošinot iedzīvotājiem, Upes, Lielcieceres, Krasta un Kalna ielās, iespēju pieslēgties centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī vienlaikus par Pašvaldības un SIA “Brocēnu siltums” līdzekļiem veikt ūdensapgādes tīklu izbūves darbus minētajās ielās, nodrošinot kvalitatīvus un nepārtrauktus ūdensapgādes pakalpojumus.   Kārlis Barančans SIA “Brocēnu siltums” valdes priekšsēdētājs

19.04.2018

Valsts svētku laikā gaidāmas izmaiņas ap 500 reģionālo autobusu maršrutu

Sakarā ar maijā gaidāmajiem valsts svētkiem, laika periodā no 2018. gada 29. aprīļa līdz 6. maijam gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu. Grozījumi sabiedriskā transporta kustībā būs arī pārceltajā darbadienā, sestdien, 21. aprīlī. Ņemot vērā vērienīgās izmaiņas maršrutu tīklā, aicinām iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt autobusa kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai jautājumu gadījumā vērsties pie pārvadātāja.   Sestdien, 21. aprīlī, reģionālo maršrutu autobusi kursēs saskaņā ar darbadienu kustības sarakstu, bet pirmdien, 30. aprīlī, sabiedriskais transports pasažieru pārvadājumus nodrošinās saskaņā ar sestdienas kustības sarakstu. Tāpat, ņemot vērā, ka svētku laikā mainās iedzīvotāju pārvietošanās paradumi, valsts svētkos, 1. un 4. maijā, kā arī pirmssvētku un pēcsvētku dienās, 29. aprīlī, 2., 3., 5. un 6. maijā, reģionālajos autobusu maršrutos tiks gan norīkoti papildu reisi, gan arī samazināts to skaits.   Izmaiņas gaidāmas reģionālajos maršrutos, kurus apkalpo 24 pasažieru pārvadātāji: AS “Nordeka”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Liepājas autobusu parks”, SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Tukuma auto”, PSIA “Ventspils reiss”, AS “Rīgas Taksometru parks”, SIA “Ogres autobuss”, “Ekspress Ādaži”, “Galss Buss”, “Dobeles autobusu parks”, “Jelgavas autobusu parks”, “Aiva auto”, “AIPS” “Daugavpils autobusu parks”, “Dautrans”, “Balvu autotransports”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, “Gulbenes autobuss”, “Madonas ceļubūves SIA” un “Ceļavējš”. Par valsts SIA Autotransporta direkcija   Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.     Papildu informācijai: Zane Plone, VSIA Autotransporta direkcija Sabiedrisko attiecību vadītāja Tālr.: + 371 67686485; + 371 28627003 E-pasts: zane.plone@atd.lv twitter.com/ATD_LV ; facebook.com/AutotransportaDirekcija

19.04.2018