Jaunumi

CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai profesionāli tehniskās izglītības iegūšanai

Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” izsludina pieteikšanos stipendijai profesionāli tehniskās izglītības iegūšanai kādā no Latvijas tehnikumiem vai profesionālajām vidusskolām.  Stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadus ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā. Stipendijai var pretendēt ikviens novadu pamatskolas absolvents vai vidusskolas absolvents, kā arī pastāvīgs novadu iedzīvotājs, kuram ir iegūta pamata izglītība un kurš vēlas mācīties enerģētiku un elektrotehniku, inženiermehāniku vai mehāniku (jebkāda veida mehāniku). Pretendenta vidējai atzīmei fizikā un matemātikā jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos ir jābūt sekmīgam vērtējumam.  Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija, kurā darbojas pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, uzņēmuma CEMEX un sabiedrības pārstāvis, izvērtēs pretendentus pēc vairākiem kritērijiem: sekmes mācībās, pretendenta prezentācija par karjeras veidošanu dzimtajā novadā un intervijas rezultāti. Papildus tiks ņemti vērā olimpiāžu rezultāti un dalība interešu izglītības pulciņos. Katru gadu stipendiju iegūs viens skolēns, kuram CEMEX Iespēju fonds nodrošinās ikmēneša stipendiju 100 EUR apmērā visu mācību laiku. Savukārt uzņēmums CEMEX stipendiātam nodrošina apmaksātu mācību praksi.  Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018.gada 1.augusts. Atbalstāmo mācību programmu saraksts un vērtēšanas kritēriji aprakstīti stipendiju programmas nolikumā, kas pieejams fonda mājas lapā: http://www.cemexiespejufonds.lv. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar fonda vadītāju Anetu Rulli: e-pasts: aneta.rulle@ext.cemex.com, mob. tālr. +371 22085003. Nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” profesionāli tehniskās izglītības stipendijas konkursa nolikums pieteikuma_veidlapa_cemex_2018 (.doc)

20.06.2018

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves kārtību projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros

Informējam, ka SIA “BROCĒNU SILTUMS” ir sagatavojis kārtību, kādā privātmāju īpašnieki var veikt pieslēgšanos pie jaunajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem: 1. Būvdarbu veicējs – PS “Weslat” , veicot maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi, sazināsies ar konkrētās ielas māju iedzīvotājiem, lai precizētu ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrālo tīklu atzaru izbūves vietas līdz īpašuma robežai; 2. Īpašnieki vai to pilnvarotās personas iesniedz SIA “BROCĒNU SILTUMS” iesniegumu par nepieciešamību pieslēgties kanalizācijas un/vai ūdensapgādes tīklam (pievienojot īpašumtiesību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī zemes robežplānu); 3. Saskaņojot ar SIA “BROCĒNU SILTUMS” pārstāvjiem (veicot īpašuma apsekošanu), tiek veikta pieslēguma izbūve no īpašuma līdz izbūvētajam maģistrālo kanalizācijas vai ūdensapgādes tīklu atzaram. Norādām, ka pieslēguma izbūvi var veikt pats īpašnieks vai tā nolīgts darbu veicējs. Nepieciešamības gadījumā SIA “BROCĒNU SILTUMS” nodrošinās iespēju veikt pieslēgumu izbūves darbus (kanalizācijas pieslēguma izbūve – 55 EUR/metrā, ūdensapgādes pieslēguma izbūve – 20 EUR/ metrā), vienlaikus norādām, ka izmaksas var mainīties sarežģītu darbu izpildei; 4. Pēc pieslēguma izbūves SIA “BROCĒNU SILTUMS” veic atzīmi zemes robežplānā, norādot pieslēgumu izbūves shēmu; 5. Īpašnieks vai tā pilnvarotā persona pēc pieslēguma izbūves un atzīmes veikšanas zemes robežplānā, noslēdz līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS” par kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanu; 6. Izbūvētos kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus būs iespējams izmantot pēc sistēmu pārbaudes un būvdarbu līguma izpildes, saskaņojot ar “BROCĒNU SILTUMS” komunālinženieri Edgaru Stulpi, tel. 27853468. Informāciju sagatavoja Kārlis Barančans, SIA “BROCĒNU SILTUMS” valdes priekšsēdētājs

18.06.2018

19. jūnijā tiešsaistē skaties kursa “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes!” ceturto lekciju/diskusiju

Otrdien, 19. jūnijā plkst. 18.00, notiks ceturtā lekcija/diskusija no kursa “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes”, kas veltīta tematam par vecāku pienākumiem un atbildību ģimenes plānošanas, bērnu audzināšanas procesā. Lekciju vadīs sociālā pedagoģe Vineta Preisa un veselības eksperte Diāna Platace.             Reģistrējoties, lekciju un diskusiju kursa ceturto lekciju tiešsaistē būs iespējams vērot no plkst. 18.00 mājaslapā http://www.svgimenesmaja.lv/webinari. Lekcijas laikā tiks nodrošināta iespēja ekspertiem uzdot arī sev interesējošos jautājumus, sūtot tos uz e-pastu gimenesmaja@gmail.com.             Lekciju un diskusiju kursu ir iespējams vērot bez maksas.             Plašāka informācija mājaslapā http://www.svgimenesmaja.lv/ sadaļā “Vebināri”. Papildu informācija: No 2018. gada 7. jūnija visiem interesentiem ir iespēja tiešsaistē vērot bezmaksas lekciju un diskusiju kursu “Zinošas ģimenes - stipras ģimenes!”, kur dažādu nozaru eksperti diskutēs par tādām ģimenei un vecākiem aktuālām tēmām, kā finanšu pratība, laulības tiesiskie aspekti, ģimenes attiecību veidošana, psiholoģiskie un ētiskie aspekti u.c. Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; E-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv

18.06.2018